Connect with us

Actualitate

Care sunt primariile si unitatile la care Curtea de Conturi a descoperit ilegalitati in judetul Alba?

Published

on

curtea-de-conturi-alba

Raportul complet al Curtii de Conturi. Prejudicii de aproape 4 milioane de lei, recuperate parţial

 

În cursul anului 2017, Camera de Conturi Alba a efectuat la unitățile administrativ- teritoriale cuprinse în program, un număr de 47 de acțiuni, din care:
– 28 misiuni de audit financiar;
– 6 acțiuni de control;
– 13 acțiuni de control privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin deciziile emise în anii anteriori.

Acțiunile desfășurate de Camera de Conturi Alba la nivelul unităților administrativ- teritoriale au vizat ca sferă de cuprindere bugetele componente ale bugetului general centralizat al UAT (Unitate Administrativ Teritoriala), dar au fost efectuate și acțiuni de control tematic care au vizat regiile autonome și societățile comerciale de interes local, evoluția și modul de administrare a patrimoniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale.

Informații privind execuția bugetelor componente ale bugetului general centralizat al unităților administrativ-teritoriale (BGCUAT) pentru anul 2016.
Conform prevederilor Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, bugetul general al unității administrativ-teritoriale cumulează veniturile și cheltuielile următoarelor categorii de bugete:
– bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județului;
– bugetele instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii;
– bugetul creditelor externe și interne;
– bugetul fondurilor externe nerambursabile,

care, după consolidare, prin eliminarea transferurilor de sume dintre bugete, va reflecta dimensiunea efortului financiar public în unitatea administrativ-teritorială pe anul respectiv, starea de echilibru sau dezechilibru, după caz.

În structură, bugetul general al unităților administrativ – teritoriale, pe ansamblul județului Alba, se prezintă astfel:

bugete-judetul-alba

Din datele prezentate, se observă că plățile efectuate prin bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale, în sumă de 1.027.249 mii lei, dețin o pondere semnificativă în totalul plăților bugetului general al județului Alba, în sumă de 1.290.139 mii lei, respectiv 80%.
Față de anul 2015, veniturile și cheltuielile bugetului general centralizat al unităților administrativ-teritoriale, pe ansamblul județului Alba, în anul 2016, au înregistrat o tendință de scădere, respectiv:
– la venituri o scădere cu 4% (de la suma de 1.320.138 mii lei în anul 2015, la suma de 1.267.037 mii lei în anul 2016);
– la cheltuieli o scădere cu 1% (de la suma de 1.297.924 mii lei în anul 2015, la suma de 1.290.139 mii lei în anul 2016).

Informații privind execuția sintetică a veniturilor și cheltuielilor bugetelor locale pe anul 2016 agregate pe ansamblul Județului Alba.
Totalitatea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și bugetul propriu al județului Alba, pentru anul 2016, au înregistrat la partea de Venituri, prevederi bugetare anuale definitive de 1.182.449 mii lei și încasări de 1.013.794 mii lei, rezultând un procent de realizare de 86% față de prevederile definitive aprobate în bugetul local, situație prezentată în tabelul privind Execuția veniturilor bugetului local la data de 31.12.2016.
La partea de Cheltuieli, față de prevederile bugetare anuale definitive, de 1.328.074 mii lei, Plățile au fost de 1.027.249 mii lei, rezultând un procent de realizare de 77% față de prevederile definitiv aprobate în bugetul local, situație prezentată în tabelul privind Structura cheltuielilor, pe ansamblul județului Alba pe anul 2016.
În anul 2016 s-a înregistrat un deficit al bugetului local de 13.455 mii lei.
Diferența între prevederile definitive la venituri în sumă de 1.182.449 mii lei și prevederile definitive aprobate la cheltuieli în sumă de 1.328.074 mii lei, reprezintă sumele aprobate de către unitățile administrativ-teritoriale din excedentul anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare, adică suma de 145.625 mii lei.

Nivelul redus de realizare a cheltuielilor bugetului local față de prevederile definitive aprobate în procent de 77% și în sumă absolută de 300.825 mii lei, a fost determinat, în principal, de nerealizările importante înregistrate la următoarele titluri de cheltuieli:
– „Cheltuieli de capital” de 143.487 mii lei, cu un procent de realizare de numai 53%, nerealizări determinate în principal de neîncasarea sumelor primite de la Uniunea Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate (nerealizare de 36.707 mii lei) și neîncasarea subvențiilor primite de la bugetul de stat și de la alte bugete (nerealizare de 83.097 mii lei);
– ”Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile” de 55.753 mii lei, cu un procent de realizare de 62%.

Veniturile proprii ale bugetelor locale realizate în anul 2016 în sumă de 421.707 mii lei, reprezintă un procent relativ redus, de 42%, în totalul încasărilor bugetelor locale în sumă de 1.013.794 mii lei, ponderea o dețin sumele primite de la bugetul de stat sau de la alte bugete în valoare de 565.273 mii lei, respectiv într-un procent de 56%.

Față de anul 2015, în anul 2016 se remarcă o diminuare a sumelor primite de la bugetul de stat sau de la alte bugete, cu suma de 39.912 mii lei (de la 605.185 mii lei în anul 2015, la 565.273 mii lei în anul 2016).
Pentru derularea proiectelor cu finanțare externă în anul 2016, s-au primit de la Uniunea Europeană fonduri în sumă de 26.814 mii lei, sumă care reprezintă un procent de numai 3% în totalul veniturilor bugetului local încasate în acest an.
Față de anul 2015, sumele primite de la Comunitatea Europeană în anul 2016 au înregistrat o diminuare cu 78%: de la 121.063 mii lei în anul 2015, la 26.814 mii lei în anul 2016, diminuare care a influențat procentul de realizare a cheltuielilor de capital și, de asemenea, a influențat decizia unităților administrativ-teritoriale de a accesa finanțări rambursabile prin contractarea de credite interne, care au înregistrat o scădere considerabilă în anul 2016 față de anul 2015 cu 78%, respectiv de la suma de 39.495 mii lei în anul 2015, la suma de 8.766 mii lei în anul 2016.

cheltuieli-judetul-alba

Așa cum rezultă din datele prezentate, ponderea semnificativă în totalul plăților efectuate în anul 2016, o dețin cheltuielile de personal în sumă 359.775 mii lei, în procent de 35%, care s-au majorat față de anul 2015 cu 16%, urmare măsurilor de creștere a cheltuielilor de personal luate în concordanță cu politicile și acordurile salariale, cu principiile responsabilității fiscale, cu regulile bugetare, cu obiectivele și limitele din strategia fiscal-bugetară.

1.Venituri din impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri
2.Cote și sume defalcate din impozitul pe venit
3.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
4.Subvenţii de la alte nivele ale administrației publice
5.Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăţilor efectuate și prefinanțări
Execuția sintetică a veniturilor bugetului
local la data de 31.12.2016
Prevederi inițiale
Prevederi definitive
Încasări
6
În ordine descrescătoare urmează: cheltuielile cu bunuri și servicii (175.756 mii lei), cu o pondere de 17%, cheltuielile de capital (164.093 mii lei) care dețin o pondere de 16% și cheltuielile privind asistența socială (93.641 mii lei), care deține o pondere de 9%.

Privind proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, facem mențiunea că acestea au înregistrat o diminuare semnificativă în anul 2016, față de nivelul anului 2015, cu un procent de 55%, înregistrându-se o scădere de la 198.852 mii lei în anul 2015, la 89.053 mii lei în anul 2016.
Comparativ cu totalul plăților bugetului local, raportate la finele anului 2015, în sumă de 1.047.200 mii lei, în anul 2016 acestea au înregistrat o diminuare cu 19.951 mii lei, nivelul acestora fiind de 1.027.249 mii lei.
În structură, această scădere a fost distribuită, în principal, astfel:
– proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile au înregistrat o scădere cu suma de 109.799 mii lei (de la 198.852 mii lei – în anul 2015 la 89.053 mii lei – în anul 2016);
– cheltuielile de personal au înregistrat o creștere cu suma de 50.750 mii lei (de la 309.025 mii lei – în anul 2015 la 359.775 mii lei – în anul 2016);
– cheltuielile de capital au înregistrat o creștere cu suma de 16.065 mii lei (de la 148.028 mii lei – în anul 2015 la 164.093 mii lei – în anul 2016);
– cheltuielile cu asistența socială au înregistrat o creștere cu suma de 9.412 mii lei (de la 84.229 mii lei – în anul 2015 la 93.641 mii lei – în anul 2016);
– cheltuielile cu transferurile între unități ale administrației publice au înregistrat o creștere cu suma de 7.997 mii lei (de la 52.823 mii lei – în anul 2015 la 60.820 mii lei – în anul 2016);
– operațiunile financiare, reprezentând rambursarea ratelor scadente aferente creditelor contractate, au înregistrat o creștere cu suma de 2.590 mii lei (de la 29.373 mii lei – în anul 2015 la 31.963 mii lei – în anul 2016).

Urmare acțiunilor de verificare desfășurate în anul 2017 și finalizate până la data întocmirii prezentului Raport:
a) au fost emise 2 certificate de conformitate;
b) au fost întocmite un număr total de 81 acte de control, din care:
– 24 rapoarte de audit financiar;
– 4 rapoarte de control;
– 24 procese verbale de constatare;
– 29 note de constatare, întocmite în cazul acțiunilor de verificare la ordonatorii terțiari de credite, efectuate în timpul misiunilor de audit financiar desfășurate în anul 2017.
c) au fost emise un număr de 22 decizii, care au cuprins un număr de 155 măsuri.

Privind verificarea modului în care au fost implementate măsurile dispuse prin deciziile emise în anii precedenți, precizăm următoarele:
– deosebit de cele 13 acțiuni de control privind modul de implementare a măsurilor dispuse prin deciziile emise în anii anteriori, acțiuni aprobate în Programul de activitate pe anul 2017 al Camerei de Conturi Alba, în cursul anului 2017 au avut loc acțiuni de verificare a măsurilor dispuse prin deciziile emise în anii anteriori, odată cu acțiunile de audit/control efectuate la entitățile cuprinse în Programul de activitate pe anul 2017, fiind verificate un număr de 27 decizii emise în anii anteriori și 2 scrisori cu recomandări emise în anul 2015, pentru care s-au întocmit următoarele acte de control:
– un număr de 29 rapoarte de folow-up;
– un număr de 18 decizii de prelungire de termen, emise pentru un număr de 62 de măsuri/recomandări implementate parțial;
În 2 cazuri, aflate în curs de valorificare, pentru măsurile implementate parțial, urmează a se emite un număr de 2 decizii de prelungire de termen.

Într-un număr de 9 cazuri, nu s-au emis decizii de prelungire de termen, măsurile dispuse prin decizii fiind implementate în totalitate.

În anul 2017, a fost prevăzută desfășurarea unui număr de 47 de acțiuni de audit/control, din care:
– un număr de 28 acțiuni de audit financiar, la un număr de 28 entități (unități administrativ-teritoriale);
– un număr de 19 acțiuni de control la un număr de 12 entități (9 unități administrativ- teritoriale, 1 ordonator terțiar de credite, 1 societate comercială de interes local și 1 regie de subordonare locală),
– la care se adaugă un număr de 29 ordonatori terțiari de credite ai bugetelor locale, verificați odată cu acțiunile de audit financiar, din punct de vedere al transferurilor de fonduri publice sub aspectul fundamentării, justificării sumelor solicitate și controlului utilizării acestor fonduri în condiții de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate,
Precizăm că, la un număr de 7 entități sunt programate în anul 2017 a se desfășura câte două acțiuni de control/audit, astfel:

– la UATM Sebeș, UATC: Cenade, Pianu, Sîncel, Scărișoara și Șona (Audit financiar al contului de execuţie bugetară și Control privind verificarea modului de ducere la îndeplinire a măsurilor stabilite prin decizii);
– la UATC Unirea (Controlul legalității contractării sau garantării, precum și a utilizării și rambursării finanțărilor rambursabile la nivelul unităților administrativ – teritoriale și Control privind verificarea modului de ducere la îndeplinire a măsurilor stabilite prin decizii).

Informații privind rezultatele acțiunilor de audit/control încheiate
Urmare acțiunilor de audit și control efectuate de Camera de Conturi Alba în anul 2017 la nivelul entităților de interes local, s-au constatat abateri și nereguli care au determinat nerealizarea unor venituri cuvenite bugetelor publice, au cauzat prejudicii bugetelor locale sau au influențat calitatea gestiunii economico-financiare a entităților verificate.
În urma acțiunilor de verificare efectuate de Camera de Conturi Alba, evaluarea abaterilor constatate se prezintă astfel:
Total abateri constatate în sumă de 156.789 mii lei, din care:
– Total prejudicii – în sumă de 3.852 mii lei, din care recuperate operativ – 268 mii lei;
– Total venituri suplimentare – în sumă de 4.688 mii lei, din care încasate operativ – 570 mii lei;
– Total abateri care nu au determinat prejudicii – în sumă de 148.249 mii lei.

Acțiunile de audit financiar și control efectuate la nivelul unităților administrativ-teritoriale au reliefat cazuri de nerespectare a reglementărilor legale, constatându-se abateri și nereguli care au generat fie venituri suplimentare cuvenite bugetelor publice, fie prejudicii sau au influențat calitatea gestiunii economico-financiare a entităților verificate.
Au fost astfel, identificate:
– Abateri de la legalitate și regularitate pe linia constatării și administrării veniturilor bugetare care au condus la nerealizarea unor venituri în sumă de 4.688 mii lei, din care 633 mii lei accesorii.
– Abateri de la legalitate și regularitate constatate care au condus la prejudicierea bugetelor entităților verificate cu suma de 3.852 mii lei, din care 115 mii lei accesorii corespunzătoare.
– Abateri de la legalitate și regularitate care nu au generat producerea de prejudicii evaluate la 148.249 mii lei.

Sumele estimate ale abaterilor constatate la nivelul entităților verificate

abaterilor-constatate-judet

abaterilor--judetul-alba

abateri-curtea-de-conturi

AUDIT FINANCIAR
Pentru activitățile desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, în cursul anului 2017 a fost prevăzută desfășurarea unui număr de 28 misiuni de audit financiar, la un număr de 28 de entități, din care: UATJ Alba, un număr de 3 UATM: Alba Iulia, Blaj și Sebeș, un număr de 3 UATO: Abrud, Baia de Arieș și Ocna Mureș și un număr de 21 UATC: Albac, Avram Iancu, Blandiana, Bucerdea Grânoasă, Cenade, Ceru Băcăinți, Ciugud, Ciuruleasa, Câlnic, Hopârta, Horea, Noșlac, Ocoliș, Pianu, Ponor, Scărișoara, Sâncel, Sohodol, Șona, Șugag și Vidra.
De menționat este faptul că, la data prezentului Raport, se află în curs de valorificare un număr de 4 misiuni de audit financiar la UATC Cenade, Pianu, Sâncel și Șona.
În cazul a 24 misiuni de audit financiar efectuate de Camera de Conturi Alba în cursul anului 2017, la nivelul unităților administrativ-teritoriale și finalizate până la data prezentului Raport, evaluarea abaterilor constatate se prezintă, astfel:
Total abateri în sumă de 154.064 mii lei, din care:
– Total prejudicii – în sumă de 2.718 mii lei, din care recuperate operativ – 220 mii lei;
– Total venituri suplimentare – în sumă de 3.547 mii lei, din care încasate operativ – 570 mii lei;
– Total abateri de la legalitate și regularitate care nu au determinat prejudicii – în sumă de 147.799 mii lei.

Misiunile de audit financiar ale contului de execuţie a bugetului unităților administrativ-teritoriale, incluse în programul de activitate pe anul 2017, s-au desfășurat la sediul fiecărei entități auditate.
Prin verificările efectuate la entitățile publice de interes local, Curtea de Conturi prin structura de specialitate teritorială a urmărit, conform prevederilor legale, următoarele obiective:
a) Elaborarea și fundamentarea proiectului de buget pe anul 2016, precum și autorizarea, legalitatea și necesitatea modificărilor aduse bugetului aprobat;
b) Exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare;
c) Organizarea, implementarea și menținerea sistemelor de management și control intern (inclusiv audit intern) la entitățile auditate;
d) Modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul și la termenele stabilite de lege;
e) Calitatea gestiunii economico-financiare;
f) Constituirea, utilizarea și gestionarea resurselor financiare privind protecția mediului, îmbunătățirea calității condițiilor de viață și de muncă.
Abaterile identificate de echipele de audit și consemnate în actele de audit, urmare misiunilor de audit financiar efectuate și finalizate până la data prezentului Raport, la cele 24 unități administrativ- teritoriale, se referă în principal, la:
a) Nu au fost identificate nereguli privind elaborarea și fundamentarea proiectului de buget pe anul 2016, precum și autorizarea, legalitatea și necesitatea modificărilor aduse bugetului aprobat.
b) Exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare.
Aspecte deficitare privind modul de conducere și reflectare a operațiunilor patrimoniale în evidențele contabile, în sumă de 183 mii lei, după cum urmează:

– a fost majorată nejustificat valoarea unui obiectiv de investiții finalizat și recepționat, cu valoarea unor obiecte de inventar și dotări independente, abatere identificată la UATJ Alba;
– au fost menținute eronat în conturile de imobilizări corporale, mijloace fixe a căror valoare de inventar este mai mică decât limita stabilită prin Legea nr.15/1994, abatere identificată la UATO Ocna Mureș, la UATC: Ponor, Ocoliș și Scărișoara și la un număr de 6 ordonatori terțiari de credite: Școala Gimnazială nr.2 Sebeș, Liceul Tehnologic Ocna Mureș, Liceul Tehnologic ”Țara Moților” Albac, Școala Gimnazială ”Lucian Blaga” Ocna Mureș, Școala Gimnazială Bucerdea Grânoasă și Școala Gimnazială Ponor, ordonatori terțiari de credite subordonați UATM Sebeș, UATO Ocna Mureș, UATC: Albac, Bucerdea Grânoasă și Ponor;
– au fost înregistrate eronat pe contul de cheltuieli, bunuri de natura obiectelor de inventar sau de natura mijloacelor fixe, abatere identificată la UATC: Bucerdea Grânoasă și Ocoliș, Liceul Tehnologic ”Timotei Cipariu” Blaj, ordonator terțiar de credite subordonat UATM Blaj;
– au fost înregistrate eronat pe contul obiecte de inventar, bunuri de natura mijloacelor fixe, abatere identificată la UATC: Ponor și Ocoliș.
Deficiențe privind înregistrarea eronată a cheltuielilor pe structura clasificației bugetare, în sumă de 1.144 mii lei, de natura:

nu a fost stabilită și înregistrată în evidența contabilă amortizarea mijloacelor fixe din domeniul privat, ceea ce a denaturat valoarea patrimoniului instituțiilor publice, abatere identificată la UATM Sebeș, UATC: Ocoliș, Sohodol și Șugag și la Liceul Tehnologic ”Timotei Cipariu” Blaj, ordonator terțiar de credite subordonat UATM Blaj.
Situații de înregistrare eronată/neînregistrare în evidența contabilă a unor bunuri sau valori din domeniul public sau privat al UAT, în sumă de 2.938 mii, după cum urmează:
– nu au fost înregistrate în evidența contabilă toate bunurile sau valorile deținute sau primite cu titlu gratuit de instituțiile publice auditate: un imobil și tablouri semnate de artistul Cucerzan Horia Nicolae, împrejmuire trotuar și plantație pomi fructiferi, mijloc de transport auto primit cu titlu gratuit, echipamente de comunicație primite de la operatorul de telefonie mobilă, lemne de foc, abatere identificată la UATM Blaj, la UATC: Avram Iancu, Ciugud, Ceru Băcăinți, Ponor, Ocoliș precum și la Liceul Tehnologic ”Timotei Cipariu” Blaj, Școlile Gimnaziale Avram Iancu, Ceru Băcăinți, Hopârta și Vidra, ordonatori terțiari de credite subordonați UATM Blaj, UATC: Avram Iancu Ceru Băcăinți, Hopârta și UATC Vidra;
– nu au fost înregistrate în evidența contabilă toate facturile primite de UATC: Horea și Blandiana, privind prestările de servicii efectuate de ocoalele silvice;
– au fost înregistrate eronat, direct pe contul de cheltuieli, contravaloarea lucrărilor de reparații capitale și unele obiective de investiții realizate la Liceul Tehnologic ”Timotei Cipariu” Blaj, ordonator terțiar de credite subordonat UATM Blaj;

– nu a fost înregistrat în evidența contabilă a UATC Ocoliș, aportul la capitalul social, subscris și vărsat în natură, al SC Buscat Development SRL, constând în 212,63 ha teren (pășune) aflat în domeniul privat al Comunei Ocoliș, situat în extravilanul Comunelor Valea Ierii și Băișoara din județul Cluj;
– nu au fost înregistrate în evidența contabilă diferențele rezultate din reevaluarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul UATC Șugag;
– nu au fost înregistrate, în evidența contabilă a UATM Blaj și UATC Șugag, în conturile 212 ”Construcții” și 103 ”Domeniu public”, contravaloarea clădirilor și terenurilor aferente acestora, în care își desfășoară activitatea instituțiile de învățământ preuniversitar de stat, bunuri aparținând domeniului public, date în administrarea acestor instituții;
– au fost menținute eronat în contul 231 ”Active fixe corporale în curs de execuție” obiective de investiții finalizate și recepționate, în condițiile în care acestea trebuiau înregistrate în contul 212 ”Construcții”, abatere identificată la UATC Sohodol;
– nu au fost înregistrate în evidența contabilă, în contul de ordine și evidență 8050, garanțiile de bună execuţie, constituite în cazul contractelor de lucrări aflate în derulare, abatere identificată la UATC Șugag și Școala Gimnazială ”Vasile Goldiș” Alba Iulia, ordonator terțiar de credite subordonat UATM Alba Iulia.
Un aspect relevant, în acest sens:
Liceul Tehnologic ”Timotei Cipariu” Blaj, ordonator terțiar de credite subordonat UATM Blaj, a înregistrat în mod eronat, în contul de cheltuieli 682.1 “Cheltuieli cu active fixe neamortizabile” contravaloarea lucrărilor de reparații capitale realizate la clădirea unității de învățământ, precum și unele obiective de investiții realizate, în valoare de 1.376 mii lei, în condițiile în care, cu valoarea acestor investiții trebuia majorată valoarea contului 212 – ”Construcții”, diminuând nejustificat patrimoniul entității verificate cu suma respectivă.
Cauzele principale care au generat abaterile prezentate, sunt legate de: necunoașterea în totalitate a legislației care reglementează domeniul financiar-contabil; interpretarea eronată a reglementărilor legale care guvernează activitatea financiar-contabilă; insuficienta preocupare a conducerii entităților auditate pentru a asigura o evidență clară și corectă a patrimoniului entității; ineficiența sistemului de control intern/managerial care nu a identificat abaterile prezentate și neorganizarea activității de audit intern, în cazul comunelor.
c) Organizarea, implementarea și menținerea sistemelor de management și control intern (inclusiv audit intern).

– nu au fost implementate în totalitate standardele de control intern managerial, prevăzute de cadrul legal în vigoare, abatere identificată în cazul UATO Ocna Mureș;
– nu au fost luate măsurile necesare pentru organizarea corespunzătoare a activității de CFPP și pentru elaborarea listelor de verificare, în care să fie detaliate obiectivele verificării pentru fiecare operațiune cuprinsă în cadrul specific al entității verificate, abatere identificată în cazul Școlii Gimnaziale ”Vasile Goldiș” Alba Iulia, ordonator terțiar de credite subordonat UATM Alba Iulia;
– nu au fost auditate, cel puțin o dată la 3 ani, principalele activități desfășurate de entitate, inclusiv activitățile desfășurate de instituțiile subordonate, așa cum se prevede la art.15 din Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, abatere identificată în cazul UATO Ocna Mureș;
– nu a fost asigurat cadrul organizatoric și funcțional pentru exercitarea activității de audit public intern, în cadrul UATC Ceru Băcăinți.
Cauzele principale care au generat abaterile de la legalitate şi regularitate prezentate sunt legate de necunoașterea legislației în vigoare și pregătirea neadecvată a personalului de specialitate.
d) Modul de stabilire, evidențiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul și la termenele stabilite de lege.

Abaterile reținute și consemnate în actele de audit cu privire la stabilirea, constatarea, urmărirea și încasarea veniturilor bugetelor locale relevă faptul că managementul în acest domeniu nu este încă suficient de performant și că nivelul veniturilor proprii încasate nu exprimă potențialul real al unităților administrativ-teritoriale auditate.
Volumul veniturilor proprii ale unităților administrativ-teritoriale a fost influențat atât de diminuarea posibilităților de plată ale contribuabililor persoane fizice, de creșterea numărului persoanelor juridice care s-au confruntat cu situații dificile în asigurarea capacității de plată, cât și de deficiențele existente în activitatea de administrare și de executare silită a creanțelor fiscale de către compartimentele de specialitate ale unităților administrativ-teritoriale.
Totodată, implicarea destul de susținută a bugetului de stat în asigurarea resurselor bugetelor locale explică insuficienta preocupare a autorităților locale în evaluarea veniturilor proprii și în urmărirea încasării acestora pe parcursul execuției bugetare.
Urmare misiunilor de audit au fost identificate abateri semnificative privind stabilirea și evidențierea veniturilor bugetare, ceea ce a diminuat veniturile bugetelor locale ale unităților administrativ – teritoriale auditate, cu suma de 2.206 mii lei (din care s-a încasat operativ suma de 35 mii lei), ca o consecință a neinventarierii faptice a masei impozabile, a necorelării datelor la nivelul compartimentelor de specialitate de impozite și taxe, registrul agricol, cadastru, urbanism și contabilitate, a lipsei unui sistem informatic integrat al tuturor bazelor de date, precum și lipsa unui control riguros și periodic din partea factorilor de conducere, concretizate în principal, în:
– superficialitatea personalului de specialitate privind stabilirea, evidențierea și încasarea în totalitate a tuturor veniturilor bugetului local, în sumă de 1.350 mii lei, rezultate din:
– cota de profit datorată bugetului local, rezultată din administrarea fondului forestier de către ocoalele silvice, abatere identificată în cazul UATC Avram Iancu și Ceru Băcăinți;

– diminuarea veniturilor cuvenite bugetului local, rezultate din vânzarea masei lemnoase, prin acceptarea deducerii din acestea a unor cheltuieli care nu sunt legate de activitatea de administrare a pădurii, abatere identificată în cazul UATO Abrud și UATC Sohodol;
– penalitățile contractuale datorate de executanții care nu și-au îndeplinit obligațiile rezultate din contractele încheiate, abatere identificată în cazul UATM Alba Iulia, UATC Ponor;
20
– taxă de drum datorată de ocolul silvic pentru valorificarea materialului lemnos și fondului de conservare și regenerare pădure, constituit de ocolul silvic și nevirat la bugetul local, abatere identificată în cazul UATO Abrud și UATC Avram Iancu;
– fond de conservare și regenerare pădure constituit de ocolul silvic, diminuat nelegal cu valoarea unor cheltuieli care nu se suportă din acest fond, reprezentând servicii de pază și servicii exploatare masă lemnoasă, abatere identificată în cazul UATC Blandiana;

– neînregistrarea și neurmărirea veniturilor din vânzarea masei lemnoase, în cazul UATC Horea;
– neînregistrarea ca venit la bugetul local, a garanțiilor de participare la licitații, nesolicitate la restituire în termenul legal, abatere identificată în cazul UATC Avram Iancu;
– neînregistrarea în evidența fiscală și contabilă a amenzilor acordate și a tarifelor datorate pentru ocuparea zonei de siguranță și ampriză a drumului, abatere identificată în cazul UATJ Alba;
– nu s-a stabilit, înregistrat și încasat impozitul pe clădirile deținute de persoane fizice sau juridice, abatere identificată la UATM Blaj, UATO: Baia de Arieș și Ocna Mureș și la un număr de 4 UATC: Avram Iancu, Bucerdea Grânoasă, Ciuruleasa și Șugag. Valoarea veniturilor suplimentare constatate la nivelul entităților auditate, însumează 538 mii lei;
– nu există concordanța datelor din evidențele fiscale ale autorităților administrației publice locale cu cele din registrele agricole şi evidențele cadastrale, abatere identificată la UATO Abrud și UATC Șugag. Valoarea veniturilor suplimentare constatate la nivelul entităților auditate, însumează 129 mii lei;
– lipsa de preocupare a factorilor de decizie pentru luarea tuturor măsurilor de executare silită, în cadrul termenului de prescripție, ceea ce a păgubit bugetele locale ale UATC: Bucerdea Grânoasă, Hopârta, Noșlac, Ponor și Vidra cu suma de 88 mii lei, prin prescrierea dreptului de a mai cere executarea silită pentru debitele restante;

– nu au fost încasate la bugetul local, sumele cuvenite din tariful de gestionare a fondului cinegetic, conform Legii nr.407/2006, abatere identificată la UATM Sebeș, UATO Baia de Arieș şi la 7 UATC: Albac, Blandiana, Hopârta, Horea, Ponor, Șugag și Vidra. Valoarea veniturilor suplimentare constatate la nivelul entităților auditate, însumează 62 mii lei;
– nu au fost respectate prevederile legale privind acordarea scutirilor și facilităților la plata impozitelor și taxelor locale, abatere identificată la UATM Alba Iulia și UATO Ocna Mureș. Valoarea veniturilor suplimentare constatate la nivelul entităților auditate, însumează 16 mii lei;
– nu s-a stabilit taxa specială de salubritate reglementată de Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, în cazul UATC Albac, în sumă de 10 mii lei;
– nu s-a stabilit taxa pe clădirile şi terenurile concesionate, închiriate, date în administrare sau în folosință, abatere identificată la UATC: Albac, Bucerdea Grânoasă, Ceru Băcăinți și Ocoliș. Valoarea veniturilor suplimentare constatate la nivelul entităților auditate, însumează 6 mii lei;
– nu s-a stabilit și urmărit taxa pentru eliberarea autorizației de exploatare carieră, în cazul UATC Ocoliș, în sumă de 5 mii lei;
– nu au fost aplicate toate măsurile legale prevăzute de Codul de procedură fiscală, pentru recuperarea debitelor restante, abatere identificată la UATM Blaj și Sebeș, la UATO: Abrud și Ocna Mureș, și la UATC: Horea, Ocoliș și Sohodol.
Un aspect relevant, în acest sens:
UATC Avram Iancu, prin personalul de specialitate nu a stabilit corect, înregistrat și urmărit impozitul pe clădiri datorat de SC Energo Proiect SRL pentru clădirile din parcul eolian aflat pe raza administrativ teritorială a Comunei Avram Iancu, ceea ce a diminuat nejustificat veniturile bugetului local cu suma de 472 mii lei, la care se adaugă majorări de întârziere calculate în sumă de 23 mii lei.

Administratia publica local – legea 215 – Sfera Penala – TALK SHOW JURIDIC

La nivelul UATC Șugag, nu s-a asigurat inventarierea întregii mase impozabile, prin efectuarea unui punctaj sistematic între compartimentele de fond funciar, registru agricol și impozite și taxe locale, ceea ce a determinat nedeclararea spre impozitare a unei suprafețe de 2.481,54 ha teren, diminuând nejustificat veniturile bugetului local din impozitul pe teren cu suma de 99 mii lei, la care au fost calculate majorări în sumă de 12 mii lei.
Cauzele generatoare ale abaterilor cu impact nefavorabil asupra cuantumului veniturilor bugetare, referitoare la nestabilirea corectă a valorii impozitelor/taxelor locale și neurmărirea termenelor de încasare sunt cele legate în principal de:
– necunoașterea în totalitate a prevederilor Codului fiscal, de către personalul cu atribuții pe linia stabilirii, înregistrării și încasării veniturilor bugetului local, referitoare la stabilirea impozitelor și taxelor locale, la datorarea taxei pe terenurile/clădirile concesionate, închiriate, date în administrare sau folosință, de către chiriași/concesionari;
– superficialitatea factorilor de decizie în ceea ce privește activitatea de stabilire, înregistrare și colectare a veniturilor proprii ale bugetului local, în cuantumul și la termenele prevăzute de legislația în vigoare;
– neefectuarea punctajelor între datele din registrul agricol și datele din evidența fiscală luate în calcul la stabilirea masei impozabile cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli ca și prevederi bugetare inițiale;
– slaba eficacitate a controlului fiscal din cadrul unităților administrativ-teritoriale, precum și al întregului sistem de control intern incluzând controlul financiar preventiv propriu și auditul public intern;
– inventarierea formală a conturilor de creanțe, ceea ce a generat riscul neidentificării unor venituri proprii cuvenite entităților verificate în exercițiul bugetar supus auditului;
– numărul posturilor, aprobate prin organigramă și statul de funcții este insuficient;
– pregătirea profesională a personalului, deficitară, care nu permite asigurarea verificării sistematice a operațiunilor din punct de vedere al respectării tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile, în vigoare la data efectuării operațiunilor;

– lipsa de preocupare de cele mai multe ori, a aparatului de specialitate al unităților administrativ-teritoriale privind aplicarea procedurilor de urmărire și încasare pentru toate sumele datorate bugetelor locale sau, după caz, de executare silită, existând în multe cazuri riscul prescrierii sumelor datorate bugetelor locale;
– slaba preocupare a autorităților administrației publice locale pentru valorificarea cu precădere a veniturilor care pot rezulta din desfășurarea unor activități economice sau din valorificarea unor bunuri din patrimoniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale.
e) Calitatea gestiunii economico-financiare.

Urmare misiunilor de audit efectuate la nivelul unităților administrativ-teritoriale au fost identificate o serie de abateri de la disciplina financiară în utilizarea banului public, care au generat prejudicii în sumă de 2.157 mii lei, din care s-a recuperat operativ suma de 78 mii lei.
Aspecte deficitare privind organizarea și efectuarea operațiunii de inventariere și reevaluare a patrimoniului entităților auditate, în sumă de 143.524 mii lei, în speță:
– nu au fost inventariate toate elementele patrimoniale, de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale fiecărei entități, potrivit prevederilor legale, abatere identificată la UATC: Albac, Avram Iancu, Blandiana, Bucerdea Grânoasă, Ceru Băcăinți, Ciugud, Horea, Ocoliș, Ponor, Sohodol și Șugag precum și la Liceul Tehnologic ”Timotei Cipariu” Blaj, Liceul ”Horea, Cloșca și Crișan” Abrud, Liceul Tehnologic ”Țara Moților” Albac, Școlile Gimnaziale Ceru Băcăinți, Hopârta și Șugag, ordonatori terțiari de credite subordonați UATM Blaj, UATO Abrud, UATC: Albac, Ceru Băcăinți, Hopârta și Șugag;
– nu a fost efectuată reevaluarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cel puțin o dată la 3 ani, potrivit cadrului legal specific, diminuând nejustificat patrimoniul entităților respective cu suma de 143.524 mii lei, abatere identificată la UATM Blaj și Sebeș, la UATO Ocna Mureș, la UATC Ocoliș și la Liceul Tehnologic ”Timotei Cipariu” Blaj și Școala Gimnazială ”Simion Bărnuțiu” Tiur, ordonatori terțiari de credite subordonați UATM Blaj.

Un exemplu elocvent, în acest sens:
La nivelul UATM Sebeș nu s-a efectuat, până la finele anului 2016, reevaluarea tuturor elementelor patrimoniale ale entității, conform prevederilor legale, care impun efectuarea acestei operațiuni, cel puțin o dată la 3 ani, cu scopul de a se asigura reflectarea justă și reală a patrimoniului entității, în situațiile financiare. În timpul verificării, această operațiune a fost efectuată de entitatea auditată, iar diferențele rezultate au fost stabilite la suma de 141.355 mii lei.
Cauzele principale care au generat producerea abaterilor constatate, sunt legate de: necunoașterea și neaplicarea în totalitate a legislației in vigoare, privind efectuarea inventarierii și a reevaluării patrimoniului; neimplicarea și neurmărirea de către ordonatorul de credite a acţiunii de inventariere și reevaluare a elementelor patrimoniale și, nu în ultimul rând, ineficiența controlului intern, incapabil să detecteze iregularitățile prezentate.
Multiple și semnificative abateri privind modul de angajare, lichidare, ordonanțare și plata cheltuielilor bugetare conform reglementărilor legale și în concordanță cu prevederile legii bugetare și cu destinația stabilită.
Abaterile de la normele legale constatate la nivelul unităților administrativ-teritoriale cu privire la angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, sunt urmarea unui management necorespunzător al fondurilor publice, a necunoașterii legislației în vigoare privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice, a pregătirii insuficiente a personalului de specialitate și, nu în ultimul rând, a caracterului interpretabil al unor reglementări legale.

În cadrul acestui obiectiv s-a urmărit modul în care au fost gestionate mijloacele materiale și bănești existente în entitate, în concordanță cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute pentru acestea. S-au verificat și analizat: constituirea și utilizarea fondurilor entității; efectuarea cheltuielilor bugetare conform reglementărilor legale și în concordanță cu prevederile legii bugetare; acordarea și utilizarea, conform destinațiilor stabilite, a alocațiilor pentru investiții, a subvențiilor și transferurilor către ordonatorii terțiari; achitarea obligațiilor către bugetele publice; respectarea principiilor economicității, eficienței și eficacității în utilizarea fondurilor publice și a administrării patrimoniului.
Cele mai semnificative abateri având ca impact producerea de prejudicii sunt cele legate de nerespectarea prevederilor legale în angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, precum şi utilizarea nelegală a fondurilor de la buget.
Din analiza evoluției și preponderenței prejudiciilor pe naturi de cheltuieli, se evidențiază anumite tendințe care reliefează zonele cu risc maxim în angajarea și efectuarea cheltuielilor bugetelor locale.
Cele mai semnificative abateri se localizează la cheltuieli de capital, cheltuieli cu bunuri și servicii și respectiv cheltuieli de personal. Această tendință este în fapt, consecința nerespectării prevederilor legale privind achizițiile publice de servicii și lucrări de investiții, cu consecințe negative pe linia asigurării eficienței, economicității și eficacității achizițiilor efectuate.
S-au reținut, în acest context, următoarele aspecte deficitare care au relevat majorarea nejustificată a cheltuielilor prin:
– acceptarea la plată a unor situații de lucrări nereale cu cantități de lucrări nerealizate efectiv, situație constată la inspecțiile pe teren ale echipelor de audit;
– acceptarea la plată a unor situații de lucrări supradimensionate, în care au fost cuprinse cote și tarife la un nivel superior decât cele legale sau decât cele din devizele ofertă;

– un management necorespunzător cu privire la eficiența și eficacitatea cheltuielilor pentru funcționarea și întreținerea instituțiilor publice locale, determinate de nerespectarea prevederilor legale referitoare la: efectuarea de cheltuieli cu bunuri și servicii fără contraprestație (bunuri, lucrări, servicii nerecepționate în cantitatea facturată și plătită), la consumul de carburanți, fără prezentarea documentelor justificative privind utilizarea efectivă;
– o interpretare și aplicare eronată a legislației în domeniul salarizării personalului din administrația publică locală, prin acordarea în continuare de sporuri sau drepturi bănești către personalul din administrația publică locală, inclusiv persoane de demnitate publică (primar și viceprimar), cu nerespectarea regulilor şi principiilor stabilite prin legile-cadru care au instituit un nou sistem de salarizare pentru personalul din UAT. În acest context, s-a consemnat efectuarea de plăți nelegale prin acordarea nelegală de sporuri în afara cadrului legal, creșteri salariale acordate fără îndeplinirea condițiilor impuse prin lege, drepturi salariale peste cele prevăzute de actele normative în vigoare.

Abateri semnificative în efectuarea şi decontarea nejustificată din bugetul local a unor cheltuieli materiale, în valoare de 1.348 mii lei, din care s-a recuperat operativ suma de 21 mii lei, privind:
– diminuarea disponibilităților bănești ale UATM Sebeș, prin poprirea conturilor deschise la trezorerie de către un executor judecătoresc, urmare unei hotărâri judecătorești, definitivă, în condițiile în care plata nu s-a concretizat în preluarea efectivă în patrimoniul entității a construcțiilor menționate în hotărârea respectivă. Practic, rezoluția instanței a fost pusă în aplicare doar de una din părți, UATM Sebeș, fără ca această instituție să preia efectiv bunurile care au făcut obiectul unui contract de asociere și care au constituit obiectul litigiului în instanță. Prin Sentința judecătorească, Contractul de asociere a fost anulat, obligând SC Nichi Ardeal Construct SRL să restituie bunurile rezultate din asociere;
– plata nejustificată a unor servicii de împădurire, fără recuperarea contravalorii acestora din fondul de regenerare și conservare a pădurii, în cazul UATC Vidra;
– achitarea nejustificată de către UATC Noșlac a unor servicii de asistență juridică, fără aprobarea consiliului local;
– consum de energie electrică achitat de UATC Blandiana și Școala Gimnazială ”Vasile Goldiș” Alba Iulia, ordonator terțiar de credite subordonat UATM Alba Iulia, pentru spațiile ocupate și utilizate de terțe persoane, fără a lua măsuri de recuperarea acestor cheltuieli de la utilizatorii spațiilor în cauză;
cheltuieli de transport cadre didactice, achitate fără respectarea prevederilor legale, de către Școlile Gimnaziale Ceru Băcăinți, Hopârta și Horea, ordonatori terțiari de credite subordonați UATC: Ceru Băcăinți, Hopârta și Horea;
– plata unor servicii de telefonie mobilă și penalități, care nu au legătură cu activitatea instituțiilor verificate, în cazul UATC Ceru Băcăinți, Liceul Tehnologic ”Timotei Cipariu” Blaj, Școlile Gimnaziale ”Simion Bărnuțiu” Tiur, Ceru Băcăinți, Hopârta și Sohodol, ordonatori terțiari de credite subordonați UATM Blaj și UATC Ceru Băcăinți, Hopârta și Sohodol.
Un exemplu relevant în acest sens:

Au fost diminuate în mod nejustificat disponibilitățile bănești ale UATM Sebeș cu suma de 1.267 mii lei, prin poprirea conturilor bancare, efectuată de un executor judecătoresc în baza Sentinței Civile nr.1843/CAF/2014, definitivă, în condițiile în care plata nu s-a concretizat în preluarea efectivă în patrimoniul Municipiului Sebeș a construcțiilor de la SC Nichi Ardeal Construct SRL, rezultate din Contractul de asociere în participațiune nr.48/22057/2007, încheiat între Municipiul Sebeș și SC Nichi Ardeal Construct SRL, constând din: anexă teren de sport, terenuri de sport, platforme și alei din pavaj de beton, racord canalizare și racord alimentare cu apă, fapt stabilit prin Sentința judecătorească nr.1843/CAF/2014.
Hotărârea instanței judecătorești a fost pusă în aplicare doar parțial prin poprirea disponibilităților bancare ale UATM Sebeș, în condițiile în care bunurile care au rezultat din asociere, nu au fost preluate efectiv de instituția auditată, cu toate că, prin hotărârea respectivă a fost declarată nulitatea absolută a Contractului de asociere în paticipațiune nr.48/22057/08.08.2007, încheiat între Municipiul Sebeș și SC Nichi Ardeal Construct SRL.
Deși s-a instituit poprirea asupra disponibilităților bănești ale UATM Sebeș în data de 09.11.2015, nici până la data misiunii de audit bunurile stabilite prin Sentința nr.1843/CAF/2014, constând din: anexă teren de sport, terenuri de sport, platforme și alei din pavaj de beton, racord canalizare și racord alimentare cu apă, cu valoarea totală de 1.247 mii lei, nu au fost preluate și înregistrate în proprietatea UATM Sebeș, cu excepția unei părți din teren, care a fost liber de construcții.
Prin punerea în aplicare doar parțial a Sentinței Civile Nr.1843/CAF/2014, numai în ce privește plata sumei de 1.267 mii lei, prin poprirea disponibilităților bănești ale UATM Sebeș, în condițiile în care reținerea sumei respective, nu s-a concretizat în preluarea efectivă a următoarelor construcții: anexă teren de sport, terenuri de sport, platforme și alei din pavaj de beton, racord canalizare și racord alimentare cu apă, practic patrimoniul entității verificate s-a diminuat de două ori: o dată prin diminuarea diponibilităților din conturile deschise la trezorerie și a doua oară prin nepreluarea construcțiilor la care face referire sentința emisă de instanța de judecată.
În concluzie, au fost plătite din fondurile UATM Sebeș bunuri care nu au fost preluate de entitate, neregăsindu-se în patrimoniul său nici la data efectuării verificării.
Aspecte deficitare privind lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare, prin:
– acceptarea la plată a unor cheltuieli pentru activități sportive fără bază legală și fără o justificarea acestora pe bază de documente justificative, în sumă de 259 mii lei, din care s-a recuperat operativ suma de 34 mii lei, abatere identificată în cazul a două municipii: Blaj și Sebeș;
– acceptarea la plată și decontarea de penalități în sumă de 239 mii lei pentru prelungirea unui contract cu finanțare din fonduri externe nerambursabile și a unor comisioane pentru prelungirea valabilității Scrisorii de garanție pentru restituirea avansului acordat de AFIR, fără a lua măsuri de recuperare a acestor cheltuieli de la executantul obiectivului de investiții, responsabil pentru întârzierea executării lucrărilor, abatere identificată în cazul UATC Scărișoara;
– acceptarea la plată a unor servicii sau lucrări de reparații curente neefectuate în teren, în sumă de 118 mii lei, din care s-a recuperat operativ suma de 13 mii lei, abatere identificată la UATJ Alba, UATM Alba Iulia, UATC: Ceru Băcăinți, Ciugud, Hopârta, Sohodol și Șugag, precum și la Școala Gimnazială ”Vasile Goldiș” Alba Iulia și Școala Gimnazială Sohodol, ordonatori terțiari de credite subordonați UATM Alba Iulia și UATC Sohodol;
– acceptarea la plată a unor cheltuieli cu salariile, în sumă de 108 mii lei, reprezentând drepturi salariale, inclusiv sporuri, acordate fără bază legală, personalului angajat în cadrul UATO Ocna Mureș, UATC: Blandiana, Câlnic, Ciuruleasa și Noșlac, precum și la Centru Social de Educație Incluzivă Alba Iulia, ordonator terțiar de credite subordonat UATJ Alba și la Liceul ”Horea, Cloșca și Crișan” Abrud, ordonator terțiar de credite subordonat UATO Abrud.

În acest context, s-a consemnat efectuarea de plăți nelegale prin:
– acordarea nejustificată de sporuri salariale unor persoane angajate în cadrul instituțiilor verificate, inclusiv pentru persoanele de demnitate publică (primar și viceprimar),
– sporuri acordate fără îndeplinirea condițiilor impuse prin lege, unor persoane din unitățile de învățământ preuniversitar de stat,
– achitarea unor drepturi salariale acordate prin sentință judecătorească, în cuantum mai mare decât era legal;
– plăţi nejustificate pentru o persoană cu atribuții de secretar comună, căreia nu i s-a desfăcut contractul de muncă, deși, la îndeplinirea condițiilor standard de pensionare, raporturile de serviciu încetau de drept, conform Legii nr.188/1999 privind funcționarii publici;
– au fost efectuate cheltuieli cu combustibilul fără respectarea prevederilor legale privind justificarea acestuia, în sumă de 60 mii lei, din care s-a recuperat operativ suma de 10 mii lei, în cazul UATC: Ponor și Scărișoara;
– au fost aprobate și efectuate plăți nejustificate în sumă de 19 mii lei, reprezentând ajutoare pentru încălzirea locuințelor, acordate unor beneficiari care nu îndeplineau condițiile impuse de lege pentru a beneficia de astfel de ajutoare, deoarece dețineau depozite bancare de peste 3.000 lei, aspect care din punct de vedere legal conduce la excluderea acordării de astfel de ajutoare sociale. Abaterea a fost identificată în cazul UATM Blaj și UATO Ocna Mureș.

Un exemplu relevant în acest sens:
La nivelul UATC Scărișoara au fost majorate nejustificat cheltuielile de capital, în perioada 2013 – 2017, prin achitarea sumei de 239 mii lei din bugetul local, reprezentând penalități pentru prelungirea Contractului de finanțare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în vederea realizării obiectivului de investiții ”Modernizarea infrastructurii rutiere, culturale și sociale din satul Scărișoara” și comisioane pentru prelungirea valabilității Scrisorii de garanție pentru restituirea avansului acordat de AFIR, fără ca ordonatorul principal de credite să dispună măsuri de recuperare a acestor cheltuieli de la executantul obiectivului de investiții, responsabil pentru întârzierea executării lucrărilor.

Cauzele care au generat abaterile constatate, sunt legate de: insuficienta preocupare a conducerii entităților verificate în a asigura utilizarea fondurilor publice în condiții de legalitate, eficiență și eficacitate; recepția formală a lucrărilor de reparații efectuate; interpretarea eronată a prevederilor legale în domeniul salarizării personalului bugetar; necunoașterea tuturor prevederilor legale, care reglementează acordarea gradației de merit și a altor sporuri, de către conducerea instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat; funcționarea necorespunzătoare a sistemului de control intern; neincluderea în Planul de audit întocmit la nivelul ordonatorului principal de credite, a unor misiuni de audit intern desfășurate la nivelul instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat subordonate acestuia, prin care să se verifice modul de stabilire și acordare a salariilor personalului din aceste instituții; acordarea formală a vizei de CFPP fără o verificare a realității, legalității și regularității operațiunilor supuse vizei.
Nereguli în acordarea și utilizarea conform destinațiilor stabilite, a sumelor acordate sub formă de sprijin financiar din partea unităților administrativ-teritoriale, unităților de cult, în valoare de 19 mii lei.
Se reține, în acest context, faptul că nu s-a urmărit de către persoanele cu astfel de atribuții din cadrul UATM Alba Iulia și UATC: Hopârta și Ponor, modul de justificare a sumelor acordate din bugetul local sub formă de sprijin financiar pentru unitățile de cult, ceea ce a prejudiciat bugetul acestor entități cu suma de 19 mii lei.
Aspecte deficitare au fost constatate în ceea ce privește respectarea de către unitățile administrativ-teritoriale a tuturor prevederilor legale privind calcularea, evidențierea și virarea la bugetul de stat sau bugetul local, a obligațiilor stabilite prin lege, în sumă de 320 mii lei, din care s-a virat operativ la buget suma de 267 mii lei.

Se rețin, în acest context, următoarele aspecte:
– nu au fost respectate prevederile legale privind calcularea, evidențierea şi virarea la bugetul de stat a sumelor datorate de UATJ Alba, UATO Ocna Mureș și Școala Gimnazială ”Lucian Blaga” Ocna Mureș, ordonator terțiar de credite subordonat UATO Ocna Mureș, pentru neangajarea persoanelor cu handicap, în cuantum de 106 mii lei, care s-au virat operativ, integral, la bugetul de stat;
– nu s-au virat la bugetul de stat, de către UATM Blaj și UATO Ocna Mureș, încasările rezultate din vânzarea/închirierea spațiilor de locuit, conform Legii nr.112/1995 și Legii nr.152/1998, în sumă de 83 mii lei, sumă care a fost virată în totalitate la buget, în timpul auditului;
– nu s-a calculat, reținut și virat la bugetul de stat, de către UATM Blaj, impozitul pe venit datorat de către Asociația Club Sportiv Volei Alba Blaj, pentru sumele achitate jucătoarelor și antrenorilor, reprezentând premii, plata unor chirii și utilități pentru spațiile închiriate, în sumă de 70 mii lei, sumă care a fost virată în totalitate la buget, în timpul auditului;
– nu s-a calculat și virat la bugetul local al UATM Blaj, de către ordonatorii terțiari de credite din învățământul preuniversitar de stat, care au primit în administrare imobile aflate în proprietatea Municipiului Blaj, cota de 50% din sumele încasate din închirierea spațiilor excedentare, în sumă de 61 mii lei.
Cauzele care au generat abaterile constatate țin de: interpretarea eronată a legislației în domeniu privind constituirea şi virarea contribuției pentru persoane cu handicap neîncadrate; necunoașterea tuturor prevederilor legale, ce reglementează virarea la bugetul local a 50% din veniturile încasate din închirierea imobilelor proprietatea unităților administrativ-teritoriale, de către conducerea instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat; necunoașterea tuturor prevederilor legale, care reglementează stabilirea impozitului pe venit; funcționarea necorespunzătoare a sistemului de control intern.
Aspecte deficitare privind activitatea de concesionare sau închiriere a bunurilor din domeniul public şi privat a unităților administrativ-teritoriale, în sumă de 736 mii lei, din care s-a virat operativ la buget suma de 267 mii lei.

Se rețin, în acest context, următoarele aspecte:
– nu s-a urmărit modul de respectare a prevederilor contractelor încheiate de către autoritățile publice locale cu diverși chiriași/concesionari (contracte care au avut ca obiect închirierea/concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată) referitoare la stabilirea corectă a obligațiilor contractuale și la calcularea accesoriilor aferente – în cazul neîncasării la termen a chiriei/concesiunii prevăzute în contract, abatere identificată la UATM Blaj, UATO Ocna Mureș, la un număr de 5 UATC: Albac, Hopârta, Ocoliș, Scărișoara și Vidra, precum și la Școala Gimnazială ”Vasile Goldiș” Alba Iulia, ordonator terțiar de credite subordonat UATM Alba Iulia, valoarea veniturilor suplimentare fiind în sumă de 624 mii lei, din care s-a încasat operativ suma de 267 mii lei;
– nu s-au urmărit respectarea prevederilor contractului de asociere încheiat de către UATC Șugag cu SC Green Profile SRL Alba Iulia, ceea ce a diminuat nejustificat veniturile cuvenite bugetului local cu suma de 88 mii lei;
– nu au fost respectate prevederile legale referitoare la închirierea terenurilor proprietate publică, prin nestabilirea, neînregistrarea și neîncasarea chiriei în sumă de 24 mii lei, de la operatorii de telefonie care au amplasate fibre optice în canalizația subterană, abatere identificată la UATM Sebeș.

Cauzele care au determinat producerea abaterilor constatate, sunt determinate de: necunoașterea în totalitate a legislației care reglementează închirierea/concesionarea imobilelor proprietatea publică sau privată a UAT, de către conducerea entităților și de către personalul cu atribuții pe această linie; neimplicarea ordonatorului principal de credite în stabilirea persoanelor cu atribuții clare pe linia stabilirii și urmărirea contractelor ce au ca și obiect închirieri și concesiuni de bunuri proprietatea publică sau privată a UAT; ineficiența sistemului de control intern, care nu a identificat abaterile constatate.
Aspecte deficitare privind planificarea, inițierea, derularea achizițiilor publice și administrarea contractelor de lucrări de investiții încheiate, în sumă de 444 mii lei, din care s-a recuperat operativ suma de 85 mii lei, referitoare la:
– au fost acceptate la plată și decontate efectiv, situații de lucrări supraevaluate, majorate nelegal cu valoarea unor lucrări neexecutate în realitate, situaţie care a fost stabilită în urma inspecțiilor efectuate pe teren în timpul auditului, în sumă de 366 mii lei, din care s-a recuperat suma de 83 mii lei, abateri identificate la UATM: Alba Iulia și Blaj, la UATO: Abrud, Baia de Arieș și Ocna Mureș, la UATC: Avram Iancu, Bucerdea Grânoasă, Ciugud, Ciuruleasa, Câlnic, Hopârta, Horea, Ponor, Scărișoara și Vidra, precum și la Liceul Tehnologic ”Timotei Cipariu” Blaj, Liceul ”Horea, Cloșca și Crișan” Abrud, ordonatori terțiari de credite subordonați UATM Blaj și UATO Abrud;
– au fost efectuate cheltuieli de capital, fără a urmări respectarea prețurilor unitare acceptate prin oferta anexă la contract, a procentului legal de CAS sau TVA în vigoare la data facturării, în sumă de 78 mii lei, din care s-a recuperat suma de 2 mii lei, abatere identificată în cazul: UATM Blaj, UATO Ocna Mureș, UATC: Blandiana, Hopârta și Ponor, precum și la Centru Social de Educație Incluzivă Alba Iulia, ordonator terțiar de credite subordonat UATJ Alba.

Un exemplu relevant în acest sens:
La nivelul UATC Horea au fost majorate nejustificat cheltuielile de capital, cu suma de 96 mii lei, în cazul obiectivului de investiții ”Modernizare Drum Comunal DC – 125 Horea – Măncești – Fericet”, prin acceptarea la plată și decontarea efectivă a unor lucrări în valoare de 58 mii lei, care nu au fost executate, nefiind regăsite pe teren, urmare inspecției efectuate în timpul auditului, precum și prin acceptarea la plată și decontarea efectivă a unor lucrări în valoare de 38 mii lei, la care s-a renunțat prin Dispoziție de șantier și Note de renunțare. Au fost calculate beneficii nerealizate în sumă de 2 mii lei și s-a recuperat operativ suma de 96 mii lei.
Cauzele principale care au determinat producerea abaterilor constatate, sunt: necunoașterea tuturor prevederilor legale de către conducerea entităților verificate în ceea ce privește efectuarea achizițiilor publice și angajarea, lichidarea și plata cheltuielilor bugetare; interpretarea eronată a prevederilor legale în domeniul efectuării cheltuielilor bugetare; neverificarea în teren a stadiului de realizare a lucrărilor efectiv realizate; recepția formală a lucrărilor efectiv realizate; ineficiența sistemului de control intern, care nu a identificat abaterile constatate; acordarea formală a vizei de CFPP fără o verificare a realității, legalității și regularității operațiunilor supuse vizei.
f) Nu au fost constatate abateri privind constituirea, utilizarea și gestionarea resurselor financiare privind protecția mediului, îmbunătățirea calității condițiilor de viață și de muncă.
g) Constatările Curții de Conturi identificate cu ocazia acțiunilor de audit efectuate la unitățile administrativ-teritoriale nu au scos în evidență imperfecțiuni legislative.
h) Alte obiective, în limita competențelor stabilite de lege.
Cu ocazia desfășurării misiunilor de audit, au fost verificate și aspectele din petiții referitoare la presupusele nereguli în activitatea entităților auditate.
Opinia echipelor de audit: Toate constatările înscrise de echipele de audit în Rapoartele de audit și Procesele verbale de constatare întocmite, au avut drept consecință: – neemiterea certificatului de conformitate pentru contul de execuţie a bugetului local pe anul 2016, pentru un număr de 21 de unități administrativ-teritoriale auditate în cursul anului 2017, caz în care echipele de audit au emis Opinie contrară; – în 3 cazuri: UATJ Alba, UATO Baia de Arieș și UATC Ciugud, echipele de audit au emis Opinie cu rezerve, cu paragraf de evidențiere a anumitor aspecte. – În cazul UATO Baia de Arieș și UATC Ciugud, s-a emis certificat de conformitate datorită faptului că valoarea cumulată a erorilor/abaterilor constatate s-a situat sub pragul de semnificație și au fost remediate operativ în timpul auditului.

Concluziile generale rezultate în urma acțiunilor de audit efectuate la unitățile administrativ – teritoriale în anul 2017:
– rapoartele de audit au fost întocmite în baza probelor de audit, respectiv actele, documentele și informațiile obținute, a constatărilor efectuate, în timpul colectării şi prelucrării informațiilor și în timpul verificării pe teren;
– abaterile constatate au la bază probe de audit obținute pe baza testelor efectuate, consemnate în documentele de lucru;
– probele de audit obținute de auditorii publici externi sunt suficiente și adecvate pentru a putea susține constatările și concluziile formulate de echipele de audit, recomandările formulate pentru înlăturarea deficiențelor constatate și îmbunătățirea activității entităților auditate;
– situațiile financiare verificate nu sunt întocmite, în toate cazurile, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil în România și nu respectă în toate cazurile principiile legalității și regularității, eficienței și eficacității.
Concluziile reținute în actele întocmite urmare misiunilor de audit efectuate în anul 2017:
Abaterile constatate în urma acțiunilor efectuate au scos în evidență faptul că acestea se datorează în special disfuncționalităților existente în organizarea și exercitarea controlului și auditului intern, cât și faptului că acestea nu funcționează la un nivel care să asigure gestionarea patrimoniului public și privat în condiții de legalitate, regularitate și maximă eficiență.
Activitatea de audit intern este descoperită în special la nivelul unităților administrativ -teritoriale comunale, care nu reușesc să organizeze astfel de activități sau să angajeze auditori interni calificați.
În unele unități administrativ-teritoriale, auditul intern a fost realizat de către Asociația Comunelor din România, însă, în marea majoritate a cazurilor, au fost întocmite rapoarte de audit, pe teme generale și fără a face referire în vreun fel la legalitatea și regularitatea operațiunilor desfășurate în perioada auditată.

În urma evaluării sistemelor de control și audit intern și a probelor de audit obținute, în marea majoritate a instituțiilor auditate s-a concluzionat că sistemele de control și audit intern funcționează în mod necorespunzător, activitățile de audit intern la nivelul instituțiilor publice sunt, în general, formale, ineficiente sau insuficient de riguroase, nu acoperă domenii semnificative, iar conducătorii acestora nu sunt interesați să valorifice aceste activități și drept urmare riscurile de control au fost evaluate ca fiind medii sau ridicate.
Majoritatea abaterilor constatate sunt urmarea unui management necorespunzător, a necunoașterii prevederilor legale privind formarea, administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor publice și, nu în ultimul rând, a caracterului interpretabil al unor reglementări legale.
Totodată, organizarea și exercitarea în mod deficitar a controlului financiar preventiv propriu de către instituțiile publice se datorează în primul rând lipsei personalului de specialitate, cu consecințe în ceea ce privește separarea atribuțiilor de control preventiv de acelea de conducere a evidenței contabile sau de participare la executarea operațiunilor economic -financiare în cauză.
Prejudiciile create prin plățile nelegale efectuate pentru lucrări de investiții și reparații curente sunt datorate superficialității în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor de serviciu, activității deficitare a diriginților de șantier angajați de către ordonatorii de credite pentru supravegherea și avizarea realității executării lucrărilor conform proiectelor, dar și lipsei de control din partea autorităților contractante asupra activității acestora.
SECŢIUNEA II – Audit de conformitate (control).
În anul 2017, la Camera de Conturi Alba au fost planificate a se desfășura un număr de 6 misiuni de control tematic, din care un număr de 2 acțiuni de control sunt în curs de valorificare la data prezentului Raport.
Cele 6 acțiuni de control au vizat:

– Controlul legalității contractării sau garantării, precum și a utilizării și rambursării finanțărilor rambursabile la nivelul unităților administrativ-teritoriale, la următoarele 3 entități:
– UATC Bistra;
– UATC Poșaga;
– UATC Unirea.
– Verificări cu privire la aspecte legate de gestionarea elementelor patrimoniale ale entității, pe anul 2016 și anii anteriori, la UATC Ighiu;
– Situația, evoluția și modul de gestionare a patrimoniului unităților administrativ – teritoriale aflate în administrarea ocoalelor silvice la RA Ocolul Silvic „Valea Pianului” Pianu;
– Controlul situației, evoluției și modului de administrare a patrimoniului public și privat al UAT, de către RA de interes local și SC cu capital integral sau majoritar al UAT, la SC APA CTTA SA ALBA.
La data prezentului Raport, așa cum am arătat, ultimele două acțiuni de control sunt în curs de valorificare.
În urma celor 4 acțiuni de control efectuate în cursul anului 2017 și finalizate până la data prezentului Raport, la entități de subordonare locală, evaluarea abaterilor constatate de Camera de Conturi Alba se prezintă, astfel:
Total abateri în sumă de 2.725 mii lei, din care:
– Total prejudicii – în sumă de 1.134 mii lei, din care accesorii în sumă de 37 mii lei.
În timpul auditului au fost recuperate operativ – 48 mii lei;
– Total venituri – în sumă de 1.141 mii lei, din care accesorii în sumă de 89 mii lei.
– Total abateri care nu au determinat prejudicii – în sumă de 450 mii lei.

1. Privind acțiunea de control cu tema: Verificări cu privire la aspecte legate de gestionarea elementelor patrimoniale ale entității, pe anul 2016 și anii anteriori, la nivelul UATC Ighiu.
Obiectivul principal al controlului l-a constituit efectuarea de verificări cu privire la aspecte legate de gestionarea elementelor patrimoniale ale UATC Ighiu, pe anul 2016 și anii anteriori, legalitatea angajării, lichidării, ordonanţării şi plăţii cheltuielilor din fonduri publice pentru achiziția de bunuri privind Parcul din Comuna Ighiu.
În urma acțiunii de control efectuată la nivelul Comunei Ighiu, evaluarea abaterilor constatate se referă la:
Obiectiv: Exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare.
Aspecte deficitare privind modul de conducere și reflectare a operațiunilor patrimoniale în evidențele contabile, de natura:
– bunurile aparținând UATC Ighiu nu au fost înregistrate și inventariate pe locuri de folosință, contrar prevederilor legale în vigoare, influențând în mod nefavorabil evidența elementelor patrimoniale ale entității verificate, la finele anului 2016.
Cauzele care au determinat producerea abaterii sunt determinate de: interpretarea eronată a prevederilor legale care impun înregistrarea bunurilor deținute de entitatea verificată, pe locuri de depozitare; ineficiența sistemului de control intern, care nu a identificat și remediat această abatere.

Obiectiv: Calitatea gestiunii economico-financiare.
Abateri semnificative în efectuarea și decontarea nejustificată din bugetul local a unor cheltuieli materiale, în valoare de 432 mii lei, din care s-a recuperat operativ în timpul auditului suma de 21 mii lei, reprezentând:
– majorarea nejustificată a cheltuielilor UATC Ighiu, prin decontarea unor bunuri nelivrate și a unor penalități de întârziere calculate pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale. Decontarea sumei de 430 mii lei s-a efectuat ținându-se seama de Sentința Civilă nr.1846/CAF/2014, rămasă definitivă și irevocabilă prin Decizia Civilă nr.38/26.10.2015 a Curții de Apel Alba Iulia, fără ca ordonatorul principal de credite să se îndrepte împotriva persoanelor responsabile pentru producerea prejudiciului prin decontarea unor bunuri care nu au fost livrate entității;
– majorarea nejustificată a cheltuielilor UATC Ighiu cu suma de 2 mii lei, prin decontarea de două ori, a două facturi emise de SC Forte Gaz SRL și SC Yug Book SRL.
Cauzele care au condus la producerea abaterii, țin de: exercitarea unei activități necorespunzătoare din partea managementului entității; necunoasterea în detaliu a prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale şi a OMFP nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice,precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale; funcționarea necorespunzătoare a controlului intern la nivelul entității.
Concluziile generale rezultate în urma controlului efectuat:
– raportul de control a fost întocmit în baza probelor de audit, respectiv actele, documentele şi informaţiile obţinute, a constatărilor efectuate, în timpul colectării şi prelucrării informaţiilor şi în timpul muncii de teren;
– abaterile constatate au la bază probe de audit obţinute pe baza testelor efectuate, consemnate în documentele de lucru;
– probele de audit obţinute de auditorii publici externi sunt suficiente şi adecvate pentru a putea susţine constatările şi concluziile formulate de echipa de verificare, recomandările formulate pentru înlăturarea deficienţelor constatate şi îmbunătăţirea activităţii entităţii verificate;
– au fost constatate erori de la legalitate și regularitate în ceea ce privește gestionarea elementelor patrimoniale ale UATC Ighiu, pe anul 2016 și anii anteriori, legalitatea angajării, lichidării, ordonanţării şi plăţii cheltuielilor din fonduri publice pentru achiziția de bunuri privind Parcul din Comuna Ighiu;
– modul de administrare a patrimoniului de către UATC Ighiu, precum şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli nu sunt în concordanţã cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevãzute în actele normative prin care a fost înfiinţatã entitatea şi nu respectã principiile legalitãţii, regularitãţii, economicitãţii, eficienţei şi eficacitãţii.
2. Privind Controlul legalității contractării sau garantării, precum și a utilizării şi rambursării finanțărilor rambursabile la nivelul unităților administrativ-teritoriale
Această acțiune de control s-a desfășurat la nivelul unui număr de 3 UATC: Bistra, Poșaga și Unirea.
Obiectivul principal al acţiunii de control îl reprezintă verificarea legalității contractării sau garantării, precum și a utilizării și rambursării finanțărilor rambursabile la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

Obiectivul : Referitor la utilizarea împrumuturilor.
Aspecte deficitare privind achiziționarea lucrărilor și plata sumelor aferente, provenite din împrumuturile contractate sau garantate, fără respectarea condițiilor de legalitate și eficiență, în sumă de 29 mii lei, în cazul UATC Unirea, constând în:
– efectuarea de plăți nejustificate, din împrumutul contractat pentru lucrările de investiții realizate la un număr de 3 obiective de investiții: ”Înființare rețea de alimentare cu apă în satele Ciugudu de Sus și Ciugudu de Jos, Comuna Unirea”, ”Înființare rețea de canalizare în satele Ciugudu de Sus și Ciugudu de Jos, Comuna Unirea” și ”Modernizare și dotare cămin cultural în sat Unirea, Comuna Unirea”, prin acceptarea la plată și decontarea unor situații de plată,
31
supraevaluate cu valoarea unor lucrări care nu au fost efectiv executate (fapt stabilit urmare inspecțiilor pe teren efectuate în timpul controlului).
Obiectivul: Referitor la rambursarea împrumuturilor şi plata dobânzilor, comisioanelor şi a costurilor aferente acestora.
Aspecte deficitare privind respectarea termenelor contractuale de rambursare a împrumutului și plata de dobânzi penalizatoare, în sumă de 7 mii lei, în cazul UATC Poșaga, constând în:

– efectuarea de plăți nejustificate, prin plata unor dobânzi penalizatoare în cazul Convenției de împrumut nr.547324/02.11.2015 încheiată de entitate cu Ministerul Finanțelor Publice, prin nedecontarea la termenul de scadență a ratelor trimestriale stabilite în scadențar.
Obiectivul: Referitor la înregistrarea şi raportarea datoriei publice locale.
Aspecte deficitare privind nerespectarea prevederilor legale referitoare la raportarea serviciului datoriei publice, de natura:
– neraportarea lunară la MFP, în perioada octombrie 2015 – septembrie 2016, a datelor privind datoria publică locală (date referitoare la utilizarea și rambursarea împrumuturilor contractate), abatere identificată în cazul UATC Bistra;
– raportarea eronată la MFP, în perioada octombrie 2015 – septembrie 2016, a datelor privind valoarea tragerilor efectuate din creditul angajat de UATC Unirea de la CEC Bank SA Sucursala Alba.
Deficiențe privind respectarea prevederilor legale referitoare la efectuarea publicității datoriei publice locale, de natura:
– nu s-a asigurat efectuarea publicității, pe pagina de internet a entității, a documentelor și informațiilor aferente datoriei publice locale, abatere identificată în cazul UATC Poșaga și UATC Unirea;
– nu s-a întocmit Registrul de evidență a datoriei publice locale, contrar dispozițiilor legale, abatere identificată în cazul UATC Unirea.
Aspecte deficitare privind înregistrarea corectă în evidența contabilă a datoriei publice locale, în speță:
– nu s-a asigurat înregistrarea corectă în evidența contabilă sintetică şi analitică și la valoarea reală, a dobânzilor aferente împrumutului contractat de către UATC Unirea, în sumă de 51 mii lei, prin neînregistrarea dobânzilor datorate de entitate în contul 168 ”Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate”, denaturând astfel situațiile financiare întocmite la finele anului 2016.
Aspecte deficitare în ce privește organizarea și efectuarea operațiunii de inventariere a patrimoniului entităților auditate, în speță:
– nu au fost inventariate toate elementele patrimoniale, de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale entității, potrivit prevederilor legale, nu s-a întocmit Registrul inventar, abatere identificată la UATC Poșaga și UATC Unirea.
Aspecte deficitare privind planificarea, inițierea, derularea achizițiilor publice și administrarea contractelor de lucrări de investiții încheiate, în sumă de 202 mii lei, în cazul UATC Unirea și privesc:
– efectuarea de plăți nejustificate în sumă de 171 mii lei, la obiectivul de investiții ”Rețea canalizare menajeră și stație epurare, Comuna Unirea, Jud. Alba”, prin acceptarea la plată și decontarea unor situații de plată, supraevaluate cu valoarea unor lucrări care nu au fost executate în teren, precum și prin supradimensionarea unor situații de lucrări urmare aplicării coeficienților privind contribuțiile angajatorului la valoarea mai multor elemente (manopera,transport și utilaj), în condițiile în care acești coeficienți se aplică legal doar la manoperă. În timpul controlului au fost calculate beneficii nerealizate în sumă de 31 mii lei.

Cauzele principale care au generat abaterile prezentate sunt: neurmărirea contractelor de lucrări de către persoanele cu atribuții în domeniu; verificarea necorespunzătoare de către dirigintele de șantier a situațiilor de lucrări; necunoașterea de către persoanele cu atribuții în domeniu a actelor normative care reglementează întocmirea și completarea Registrului de evidență a datoriei publice locale; neorganizarea corespunzătoare și ineficiența sistemului propriu de control intern – care nu permite detectarea în cele mai multe cazuri a disfuncționalităților care apar în activitatea desfășurată de entitate și nu permite în toate cazurile detectarea erorilor survenite în acest proces pentru a putea fi prevenite și înlăturate.
Concluzii generale rezultate în urma acțiunilor de control desfășurate.
– nu au fost respectate, în totalitate, prevederile legale referitoare la utilizarea, rambursarea împrumutului, plata dobânzilor, comisioanelor și a costurilor aferente acestora, precum și a prevederilor legale referitoare la înregistrarea și raportarea datoriei publice locale;
– rapoartele de control au fost întocmite în baza probelor de audit, respectiv actele, documentele și informațiile obținute, a constatărilor efectuate, în timpul colectării și prelucrării informațiilor;
– abaterile constatate au la bază probe de audit obținute pe baza testelor efectuate, consemnate în documentele de lucru;
– probele de audit obținute de auditorii publici externi sunt suficiente și adecvate pentru a putea susține constatările și concluziile formulate de echipele de control, recomandările formulate pentru înlăturarea deficiențelor constatate și îmbunătățirea activității entităților verificate.

Concluzii și recomandări
 aprecieri cu privire la analiza și performanța gestionării fondurilor publice de către entitățile verificate, se va prezenta o sinteză a recomandărilor camerei de conturi în raport cu deficiențele și neregulile constatate.
Urmare acțiunilor de audit/control desfășurate pe parcursul anului 2017 la nivelul unităților administrativ-teritoriale, a instituțiilor subordonate și a operatorilor economici de subordonare locală, au fost constatate abateri de la reglementările legale care au avut ca efect producerea de prejudicii în gestionarea resurselor publice, nestabilirea și nevirarea la buget, în totalitate și la termenele legale, a impozitelor și taxelor, precum și reflectarea nereală a patrimoniului public în situațiile financiare anuale auditate.
Abaterile constatate în urma acțiunilor efectuate au evidențiat faptul că, acestea se datorează în special disfuncționalităților existente în organizarea și exercitarea controlului și auditului intern, cât și faptului că acestea nu funcționează la un nivel care să asigure gestionarea patrimoniului public și privat în condiții de legalitate, regularitate și maximă eficiență.

Camera de Conturi Alba

Dumitrel si sănătatea – cu Ion Dumitrel, președinte CJ Alba – Sanatatea de la A la Z

 

Dacă aţi fost martorii unui eveniment care ar putea deveni o ştire, puteţi lua legătura cu noi pe e-mail, pe WhatsApp, pe contul nostru de Facebook sau prin formularul online.

Facebook

Urmăreşte-ne pe YouTube

Fapte şi Vorbe

Social

Ultimele comentarii

Sănătate

Locuri de muncă în Alba Iulia