Connect with us

Actualitate

Normele de igienă privind unitățile de învățământ

Published

on

reguli igiena scoli alba

Norme valabile unităților pentru ocrotirea, educarea, instruirea,odihna și recreerea copiilor și tinerilor.

CAPITOLUL I

Dispoziții generaleÎn sensul prezentelor norme, următorii termeni și expresii se definesc astfel:

a) unități pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor reprezintă creșe,grădinițe, școli, licee, colegii, școli profesionale, universități, palatele și cluburile copiilor, cluburile sportiveșcolare, ateliere de creație, servicii de îngrijire a copiilor pe timp de zi, cu sau fără semiinternat de tipul “afterschool”, “before school”, “baby-sitting”, “baby-parking”, centre de vacanță și alte unități publice sau privateautorizate pentru organizarea și desfășurare de activități similare (de tipul centrelor educaționale);

b) unitățile de învățământ sunt formate din unitățile de învățământ antepreșcolar (creșe), unitățile de învățământpreșcolar (grădinițe), unități de învățământ școlar (școli, licee, colegii, școli profesionale) și unități deînvățământ universitar (universități);

Sondaj AlbaCarolinaTV: Alege viitorul primar al municipiului Alba Iulia

c) centre de vacanță reprezintă taberele școlare publice sau private sau orice unitate publică sau privată careorganizează activități similare centrelor de vacanță, respectiv activități culturale, artistice, distractive, educative,turistice, sportive și de agrement pentru copii și tineri;

În unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor se asigurăcondiții de igienă necesare apărării, păstrării și promovării stării de sănătate, dezvoltării fizice și neuropsihicearmonioase și prevenirii apariției unor îmbolnăviri.

(1) În unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor se primescîn colectivitate numai copiii și tinerii care prezintă documente medicale care atestă starea lor de sănătate,astfel:

a) la înscrierea în unitățile de învățământ sunt necesare: adeverința de înscriere în colectivitate eliberată demedicul de familie sau de medicul colectivității din care provine copilul, dovada de (re)vaccinare (carnet devaccinări) și, după caz, fișa medicală de la unitatea frecventată anterior (în cazul copiilor care au frecventat ounitate cu cabinet medical propriu și se înscriu într-o unitate de învățământ cu cabinet medical școlar);

Sondaj AlbaCarolinaTV: Alege viitorul președinte al Consiliului Județean Alba

b) la intrarea în unitățile pentru odihna și recreerea copiilor și tinerilor (centre de vacanță) sunt necesare: avizulepidemiologic și dovada de vaccinare (antecedentele vaccinale), eliberate de medicul de familie/mediculcolectivității/medicul școlar cu 24 de ore înainte de plecarea în aceste unități sau cu 72 de ore, dacă plecarease face într-o zi de luni sau după sărbători legale.

(2) Conducerea unităților de învățământ și organizatorii taberelor școlare/centrelor de vacanță au obligația săsolicite părinților sau reprezentanților legali ai copilului prezentarea obligatorie a documentelor prevăzute la alin.(1), până la începerea frecventării colectivității.

(3) Unitățile de învățământ trebuie să aibă în structură cabinet medical propriu, care să respecte structurafuncțională prevăzută de legislație, dotat conform normelor legale, în care asistența medicală a copiilor șitinerilor se asigură conform normării personalului medico-sanitar din cabinetele medicale din grădinițe, unitățișcolare și universitare prevăzută de legislația în vigoare.

În mediul rural, acolo unde nu există cabinete medicale și stomatologice în grădinițe și școli, până la constituirea acestora, asistența medicală a copiilor șitinerilor se realizează prin medicii de familie/medicină generală și medicii stomatologi din localitățile respectivesau din localitățile apropiate și asistenții medicali ai acestora, încadrați de către unitatea administrativ-teritorială.În unitățile de învățământ private cu personalitate juridică se asigură asistența medicală a copiilor și tinerilor cupersonal medical angajat, conform legislației în vigoare.

”Independența” lui Daniel Breaz, după ce a plecat din PSD. Ce spune Mircea Hava?

(1) Amplasarea unităților pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilorse face cu respectarea normelor privind protecția sanitară, prevăzute în Ordinul ministrului sănătății nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cumodificările și completările ulterioare, în zone ferite de surse de poluare a atmosferei și de zgomote, în afaraarterelor de mare circulație – având orientarea ferestrelor sălilor de grupă sau de clasă, ale amfiteatrelor și aledormitoarelor spre sud, sud-est, sud-vest, est sau vest, în funcție de zonele climatice. Între clădirea unității șiaccesul în curtea acesteia este prevăzut un spațiu verde (cu lățimea de minimum 25 de metri), cu rol și înreducerea influenței zgomotului stradal.

(2) Orice modificare de structură a spațiilor din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna șirecreerea copiilor și tinerilor se va efectua numai cu notificarea prealabilă a direcției de sănătate publicăjudețene sau, după caz, a municipiului București.

(3) Se interzice schimbarea destinației încăperilor din aceste unități fără aprobarea direcției de sănătate publicăjudețene sau, după caz, a municipiului București.

Spectacolul „Zulenka”, la Teatrul de Păpuși „Prichindel”

(4) Terenul aferent unităților pentru educarea, odihna, instruirea și recreerea copiilor și tinerilor trebuie săpermită desfășurarea în aer liber a activităților recreative și sportive a copiilor și tinerilor, asigurând pentru aceasta:

a) minimum 5-10 mp pentru un copil antepreșcolar sau preșcolar;

b) între 5 și 50 mp pentru un elev/copil, pe schimb (cursuri de dimineață și cursuri de după-amiază), în funcțiede factorii geografici, de mediu (urban, rural) și de specificul unității (cu sau fără internat și cantină);

c) amenajarea terenului astfel încât să împiedice băltirea apei pluviale;d) amenajarea spațiilor pentru joc sau practicarea activităților fizice conform grupelor de vârstă;

e) la distanța legală (10 m) de fosele septice sau alte pericole potențiale pentru sănătatea și securitatea copiilorși tinerilor.

(5) Unitățile administrativ-teritoriale au obligația de a asigura și amenaja clădirile, spațiile, terenul, precum șicircuitele funcționale aferente unităților publice pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreereacopiilor și tinerilor conform prezentelor norme.

(6) Ministerele cu rețea proprie de unități pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor șitinerilor au obligația de a asigura și amenaja clădirile, spațiile, terenul, precum și circuitele funcționale aferenteunităților din subordine, necesare desfășurării activităților conform prezentelor norme.

(7) Este interzisă funcționarea unităților pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor șitinerilor fără gard împrejmuitor al terenului aferent.

(8) Grădinițele care funcționează în incinta unor unități școlare au căi de acces separate, spații de joacăseparate și sunt despărțite printr-un gard împrejmuitor față de curtea destinată elevilor.

(9) În incinta unităților pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor, precum șipe strada de acces al elevilor în aceste unități (pe o rază de 500 m) este interzisă comercializarea sauexpunerea spre vânzare a băuturilor alcoolice, băuturilor energizante, produselor de tutun, cafea, substanțelorpsihoactive, alimentelor nerecomandate și a altor produse interzise minorilor conform legislației în vigoare.

(1) Unitățile pentru antepreșcolari (creșe) și preșcolari (grădinițe) sunt prevăzute cu încăperi pentrutriajul epidemiologic zilnic, situate cât mai aproape de accesul în unitate (filtre în creșe și cabinete medicale îngrădinițe) și vestiare amenajate la fiecare nivel al clădirii, iluminate și ventilate corespunzător, dimensionate

2) În grădinițele în care se organizează grupe de educație antepreșcolară și în creșe cuplate cu grădinițe,personalul de educație are obligația să supravegheze cu atenție sporită desfășurarea activităților copiilor pentruevitarea riscului de accidentare a acestora.

(3) Creșele și unitățile de învățământ preșcolar, cu program prelungit, nu se cuplează cu unități școlare de altnivel sau cu instituții de alt profil. Creșele pot fi cuplate numai cu unitățile de învățământ preșcolar cu programprelungit.

(4) În unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor vor fi asiguratecircuite separate pentru copii și tineri față de cele pentru activitățile administrativ- gospodărești

5) Pentru copiii și tinerii care sunt depistați sau suspecți de boli transmisibile în perioada în care se află înunitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor se asigură izolareaasistată a acestora (în cabinetul medical sau izolator) până la preluarea lor de către părinți, reprezentantullegal, personalul de îngrijire sau serviciul de ambulanță județean sau al municipiului București, după caz.Revenirea în creșe și grădinițe după o perioadă de absență mai mare de 3 zile consecutive, din motivemedicale, se va face numai pe baza avizului epidemiologic eliberat de medicul de familie sau, după caz, decătre medicul curant, cu informarea personalului medico-sanitar de colectivitate și predarea adeverinței/avizuluila cabinetul medical școlar.

(6) În unitățile cu cazare pentru elevi și studenți (internate școlare și cămine studențești) se asigură spații dedormit, spații pentru studiul individual, spații pentru activități cultural-educative și sportive, spații/dulapuri pentrupăstrarea îmbrăcăminții și a obiectelor personale; în unitățile cu cazare pentru studenți se vor asigura și oficiipentru prepararea hranei la fiecare etaj și spațiu pentru spălătorie.

(7) În internatele școlare și în căminele studențești cazarea se va face separat pe sexe. După caz, în căminelestudențești, cazarea studenților familiști se poate face în cămine studențești pentru familiști.

(8) Se interzice funcționarea claselor sau a sălilor de grupă în internatele școlare.

(9) Prin excepție de la prevederile alin. (8), este permisă funcționarea claselor sau a sălilor de grupă în clădirileinternatelor școlare în situații excepționale, dar numai cu acces separat față de internat și în baza autorizațieiemise de direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București.

(10) În unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor, dotarea cu mobilierva respecta caracteristicile tehnice conforme cu vârsta copiilor și tinerilor, precum și destinația acestuia.

(1) Numărul maxim de copii admiși la o grupă în unitățile de antepreșcolari, preșcolari sau într-o clasăpentru elevi se stabilește în funcție de normele specifice de cubaj și de particularitățile tipului de unitate, înconformitate cu legislația în vigoare, cu recomandarea de maximum 10 antepreșcolari/grupă în creșe și în alteservicii de educație timpurie antepreșcolară, 20 de preșcolari/grupă în grădinițe, 25 de elevi/clasă în ciclulprimar și 30 de elevi/clasă în ciclul gimnazial, învățământ liceal și profesional.

(2) Unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor au obligația sărespecte toate reglementările legislației în vigoare, privind persoanele cu dizabilități care frecventeazăînvățământul de masă.

(1) Dimensionarea, amplasarea și adaptarea instalațiilor sanitare se realizează în raport cu vârsta șinumărul copiilor și tinerilor.

(2) Grupurile sanitare pentru copii și tineri sunt separate de cele pentru personal și sunt repartizate proporționalla fiecare palier. În unitățile pentru elevi și studenți, grupurile sanitare destinate acestora sunt separate pe sexe,inclusiv grupurile sanitare de la vestiarele sălilor de educație fizică. Vestibulul grupurilor sanitare este amenajatcu chiuvetă – lavoar cu apă rece și caldă cu săpun lichid, prosop de hârtie, coșuri de gunoi cu capac, pedală șisac menajer. Fiecare toaletă este dotată cu hârtie igienică și coș de gunoi cu capac, pedală și sac menajer.

(3) În vestibulul grupurilor sanitare, în ateliere școlare, în laboratoare (fizică, chimie, alimentație publică din cadrul școlilor de profil), în antreul sălilor de mese, precum și în vestibulul grupurilor sanitare din cadrul sălilorde educație fizică/sălilor de gimnastică școlare se amenajează chiuvete – lavoare, cu săpun lichid sau solid șiprosoape de hârtie sau dispozitiv electric de uscare a mâinilor.

(4) În spațiile de recreație, interioare sau exterioare, se amenajează surse de apă potabilă cu jet ascendent sause amplasează recipiente – dozatoare de apă potabilă prevăzute cu pahare de unică folosință.

(5) Racordarea la rețeaua de apă potabilă și canalizare în unitățile pentru ocrotirea, educația, instruirea, odihnași recreerea copiilor și tinerilor este obligatorie

6) În cazul în care nu se poate asigura alimentarea cu apă potabilă în regim permanent sau sursa de apă estenecorespunzătoare se acceptă temporar utilizarea de recipiente – dozatoare de apă potabilă, prevăzute cupahare de unică folosință. Pentru spălarea mâinilor se vor amenaja temporar spălătoare provizorii, pentru operioadă de maximum 90 de zile, formate din bazin cu robinet (cu o capacitate de 5-10 litri) și chiuveta cuscurgere la fosă vidanjabilă.

(7) În lipsa unor sisteme publice de canalizare accesibile, autoritățile publice locale și unitățile pentru ocrotirea,educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor sunt obligate să își prevadă instalații proprii pentrucolectarea, tratarea și evacuarea reziduurilor fecaloid-menajere și a apelor uzate sau fose septice vidanjabile,care se execută și se exploatează astfel încât să prevină accidentarea copiilor și să nu producă poluareasolului, a apelor și a aerului.

(8) Fosele septice sunt menținute în permanentă stare de funcționare și igienizare, evitându-se depășireacapacității. Distanța minimă a acestor instalații, respectiv fose septice, va fi de 10 m de cea mai apropiatăclădire a unităților pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor. Fosele septicevor fi în aval de acestea și vor fi împrejmuite corespunzător pentru a nu fi un pericol de accidentare pentru copii.Pentru reziduurile menajere solide se amenajează ghene impermeabilizate și împrejmuite cu gard racordate lahidrant și sifon de scurgere, situate la minimum 10 m de blocul alimentar. Igienizarea și dezinfecția ghenelor seva face zilnic și ori de câte ori este nevoie, iar a recipientelor, după fiecare evacuare.

(9) Colectarea, depozitarea, transportul și neutralizarea, după caz, a deșeurilor menajere și a celor periculoaseprovenite din activitatea medicală se fac conform prevederilor legale în vigoare.

(10) Instalațiile interioare de distribuție a apei potabile și de evacuare a reziduurilor lichide, sifoanele depardoseală și obiectele sanitare sunt menținute în permanentă stare de funcționare și curățenie și suntdezinfectate zilnic cu produse biocide, avizate/autorizate, conform prevederilor legale în vigoare, respectându-se recomandările producătorului.

(11) Pentru efectuarea curățeniei și dezinfecției prin ștergere a grupurilor sanitare sunt utilizate 4ștergătoare/lavete de culori diferite, stabilite prin proceduri interne, privind efectuarea dezinfecției grupurilorsanitare: una pentru mânerele ușilor cabinelor closetelor și pentru mânerul lanțului de tras apa dinrezervor/bazinul WC, a doua pentru pereții și ușa cabinei, a treia pentru colacul vaselor closetelor și a patrapentru podeaua acestora. Ștergătoarele vor fi spălate, dezinfectate zilnic, individual, într-un lavoar destinatacestui scop din oficiul de curățenie și înlocuite periodic/la nevoie. Personalul care efectuează operațiunilecurente de curățenie și dezinfecție va urma cursurile de însușire a noțiunilor fundamentale de igienă, curespectarea legislației în vigoare.

(12) Orice lucrări de transformare, suplimentare și/sau reducere a rețelei de apă, canalizare și instalații sanitarese efectuează numai cu notificarea și autorizarea de către direcțiile de sănătate publică județene sau amunicipiului București.

(13) Autoritățile administrației publice locale, producătorii/distribuitorii de apă și conducerea unităților pentruocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor sunt obligate să rezolve cu maximum deoperativitate toate defecțiunile apărute în rețeaua de apă-canalizare.

(1) Dotarea cu mobilier se face corespunzător vârstei și dezvoltării fizice sau dizabilității copiilor și tinerilor, având în vedere numărul acestora, caracterul activității și destinația încăperilor. În unitățile deînvățământ unde activitatea elevilor se desfășoară în două schimburi/ture mobilierul școlar (pupitru și scaun) vafi astfel conceput încât să fie ușor de reglat în funcție de înălțimea elevilor.

(2) Conducerea unităților pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor areobligația de a repara imediat orice defecțiuni ale mobilierului.

(3) În unitățile pentru ocrotirea, educarea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor nu se admite utilizarea paturilorpliante din material textil. Paturile sunt strict individualizate.

(4) Se permite utilizarea paturilor suprapuse în internate școlare și cămine studențești numai dacă seîndeplinesc cubajele specifice tipului de colectivitate și dacă patul de deasupra este prevăzut cu sistem desiguranță pentru prevenirea accidentelor.

(5) Se interzice folosirea în laboratoare sau ateliere școlare a taburetelor cu suprafață de ședere metalică.

(6) Se interzice folosirea scaunelor fără spătar în sălile de grupă/clasă.

(7) În unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor se recomandăscaune cu șezutul din alt material decât cel textil, ușor de curățat și dezinfectat (de exemplu, piele ecologică).Se interzice folosirea pernuțelor pe scaunul preșcolarilor și elevilor, a huselor din material textil pentruprotejarea mobilierului școlar sau a scaunului tapițat din material textil.

(8) Tabla școlară va fi orientată astfel încât razele solare să nu cadă perpendicular pe suprafața acesteia;suprafața tablei școlare să fie netedă, mată, să nu producă reflexii; tabla va fi prevăzută cu jgheab de colectarea prafului de cretă, după caz, curățarea se va realiza în regim umed sau uscat pentru unele table de scris cumarker, conform recomandărilor producătorului.Pentru prevenirea îmbolnăvirilor cauzate de disconfortul termic, îndeosebi în sezonul rece, în unitățilepentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor se asigură următoarele condiții aleregimului de încălzire:

a) oscilațiile de temperatură din interiorul încăperilor nu trebuie să depășească 2°C pe perioada în care copiii șitinerii se află în încăperile respective;

b) diferențele dintre temperatura încăperilor destinate activității sau odihnei copiilor și cea a anexelor(coridoare, vestiare ș.a.) să nu depășească 2°C pentru unitățile de antepreșcolari și preșcolari și 3°C pentruunitățile școlare și de învățământ superior;

c) sistemele de încălzire utilizate nu trebuie să permită degajarea de substanțe toxice în încăperi. Pentru evitarea unor accidente prin intoxicare cu fum/monoxid de carbon se interzice, în toate unitățile pentruocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor, utilizarea pentru încălzire a sobelormetalice, sobelor de teracotă și folosirea cărbunilor. Temperatura suprafeței de încălzire nu trebuie sădepășească 70-80°C pentru a nu se scădea umiditatea relativă sub 30%;

d) corpurile de încălzire centrală vor fi prevăzute cu grilaje de protecție pentru evitarea accidentelor;

e) prin excepție de la prevederile lit. c), în unitățile de ocrotire, educare, instruire, odihnă și recreere a copiilor șitinerilor, pentru care montarea centralei termice nu este posibilă, pentru evitarea accidentelor prin arsuri, îndreptul ușilor sobelor se montează paravane protectoare din materiale ignifuge, iar supravegherea acestora seface de către personal cu atribuții specifice;

f) în anotimpul cald, pentru evitarea supraîncălzirii încăperilor se folosesc mijloace de reducere a însoririidirecte și mijloace sau metode de intensificare a ventilației. Se permite montarea aparatelor pentru aercondiționat în sălile de grupă/clasă sau pe holurile de acces cu condiția ca acestea să nu pună în pericol stareade sănătate a copiilor/tinerilor;

g) în dormitoare, săli de grupă și de clasă, săli de gimnastică și laboratoare se asigură pardoseli din materialeizoterme, nontoxice și nonalergice, ușor lavabile și dezinfectabile pentru a permite spălarea acestora conformprogramului de curățenie. Se interzice folosirea motorinei la salubrizarea pardoselii;

Art. 9. încăperile pentru depozitarea olițelor din unitățile de antepreșcolari sunt prevăzute cu grătare confecționatedin material ușor lavabil și care să permită dezinfecția;i) pardoselile băilor și dușurilor din unitățile pentru antepreșcolari și preșcolari sunt acoperite cu materialeantiderapante, pentru prevenirea accidentării copiilor, să fie lavabile și dezinfectabile;j) în vestiarele din unitățile pentru antepreșcolari și preșcolari se asigură paviment acoperit cu materialeizoterme, nontoxice și nonalergice, ușor lavabile și dezinfectabile.

(1) Toate încăperile destinate copiilor și tinerilor sunt prevăzute cu ventilație naturală. Mijloacele deventilație trebuie să asigure o împrospătare a aerului de cel puțin 1,5 schimburi de aer pe oră în încăperile degrupă din unitățile pentru antepreșcolari și preșcolari, 3 schimburi pe oră în sălile de clasă și de cursuri pentruelevi și studenți și 5 schimburi pe oră în grupurile sanitare. Eficiența ventilației se apreciază prin metode delaborator.

(2) Viteza curenților de aer din încăperile destinate copiilor și tinerilor nu va depăși 0,3 m/s.

(3) Ventilația prin deschiderea ferestrei se realizează în așa fel încât să se evite disconfortul termic și să asigureînlăturarea continuă a aerului viciat.

(4) Pentru asigurarea unei ventilații naturale permanente, oberlihturile au o suprafață totală de cel puțin 1/50 dinsuprafața încăperii; sensul de deschidere a acestora este spre interior și în sus.

(5) Încăperile destinate copiilor și tinerilor se ventilează în pauzele din timpul programelor de activitate prindeschiderea ferestrelor. În aceste perioade copiii și tinerii părăsesc obligatoriu încăperea.

(6) Aerisirea dormitoarelor și a sălilor de mese se efectuează în perioadele în care copiii nu se află în acesteîncăperi.

(7) La calcularea cubajului, în încăperile destinate pentru copii și tineri nu se ia în calcul o valoare a înălțimii maimare de 3 m, cu excepția sălilor de educație fizică.

(8) Pentru prevenirea accidentelor prin cădere ale copiilor, de la nivelul încăperilor situate la etaj, conducerileunităților vor lua obligatoriu măsurile de protecție necesare la ferestre, casa scării și oriunde este necesar.(9) Folosirea aparatelor de aer condiționat/altor sisteme de ventilație sau climatizare se face cu respectareastrictă a parametrilor de microclimat (curenți de aer, temperatură, nivel de zgomot, frecvența de igienizare afiltrelor cu respectarea recomandărilor producătorului, precum și poziționarea acestora).

(1) În încăperile destinate activității copiilor și tinerilor se asigură un iluminat natural direct, cu unraport luminos (raportul dintre suprafața ferestrelor și suprafața pardoselii) de 1/4-1/5, iar în cele pentru odihnăde 1/6-1/8. În sălile de desen și în ateliere raportul luminos este de 1/3.

(2) La locul de activitate se asigură primirea luminii din partea stângă. Se evită reducerea iluminatului naturalprin obstacole exterioare, perdele, jaluzele interioare, flori în exces sau prin culori închise folosite la zugrăvireainterioarelor.

(3) Se utilizează iluminatul local artificial oriunde este necesar, în funcție de specificul și dificultatea sarciniivizuale, precum tabla, locul de lucru în ateliere, sălile de lectură, sălile de desen ș.a.

(4) Iluminatul artificial trebuie să asigure o iluminare uniformă a spațiilor în care se desfășoară activitatea, săevite efectele de pâlpâire, stroboscopic, de strălucire și/sau de modificare a culorilor. În acest scop, pentruiluminatul fluorescent, la fiecare corp de iluminat se utilizează tuburi de cel puțin două culori diferite, prevăzutecu grile protectoare pentru evitarea accidentelor.

(5) În exploatarea sistemelor de iluminat se respectă recomandările producătorului, precum și prevederilenormativelor în vigoare referitoare la verificarea instalațiilor electrice și la înlocuirea lămpilor uzate, curățareaperiodică a echipamentului de iluminat și a suprafețelor reflectorizante din încăpere (geamuri, pereți, tavan).Nivelul de zgomot acustic-echivalent continuu Leq, în încăperile pentru activitatea teoretică a copiilorși tinerilor, nu trebuie să depășească 35 dB (A), curba de zgomot 30.

(1) Jucăriile și materialele didactice utilizate în unitățile pentru copii și tineri se depozitează în special amenajate pentru acest scop. Jucăriile și materialele didactice utilizate trebuie să fie confecționate dinmateriale, forme și dimensiuni care să nu constituie un risc pentru sănătatea și siguranța acestora și să permităcurățarea și dezinfectarea lor periodică și la nevoie. Fiecare grupă are jucării separate. Se asigură un numărcorespunzător de jucării și materiale didactice, adaptate cerințelor dezvoltării neuropsihice și specificuluiactivităților. Se interzic jucăriile din material textil.

(2) Jucăriile și materialele didactice deteriorate se scot din folosință.

(3) Jucăriile se spală și se dezinfectează periodic, cel puțin o dată/lună în cursul anului școlar, după fiecarevacanță școlară sau ori de câte ori este nevoie.

(4) Sticlăria, instrumentele și materialele didactice, după caz, utilizate în unitățile de ocrotire, educare, instruire,odihnă și recreere, în cadrul activităților practice și de laborator, se spală și se dezinfectează după fiecareîntrebuințare. Este interzisă participarea elevilor și studenților la aceste operațiuni.

(1) Unitățile care asigură cazare pentru copii și tineri sunt prevăzute cu spații, aparatură și mijloacepentru colectarea, dezinfectarea/dezinsecția, spălarea, fierberea, uscarea, călcarea și distribuirea rufelor saucontractează aceste tipuri de servicii cu firme specializate. Se asigură spații pentru depozitarea rufelor curespectarea obligatorie a circuitelor separate pentru rufăria curată și cea murdară.

(2) Pentru uscarea și călcarea lenjeriei personale de către elevi și studenți în internate se asigură spațiilenecesare pentru aceste activități. Schimbarea lenjeriei individuale de pat se face săptămânal și ori de câte orieste necesar.

(3) La spălarea rufelor și lenjeriei se respectă următoarele faze: debarasarea eventuală de materii fecale,spălare, dezinfecție chimică sau termochimică (10 minute la 70°C sau minimum 1 minut la 80°C, după caz) șilimpezire. Călcarea lenjeriei de corp, de pat și a fețelor de masă este obligatorie, cu fier de călcat/stație decălcat cu abur la 130°C.

(1) Unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor sunt dotateși aprovizionate permanent cu ustensile, materiale și produse biocide avizate/autorizate de Comisia Naționalăde Produse Biocide sau alte instituții abilitate în acest sens, necesare pentru întreținerea curățeniei șiefectuarea operațiunilor de dezinfecție. Aceste ustensile, substanțe și materiale se păstrează în oficii decurățenie prevăzute cu lavoar cu apă caldă și rece, ventilație naturală și amenajate cu pardoseală lavabilă.Lavetele utilizate la curățenie se vor înlocui periodic sau la nevoie.

Ustensilele folosite la efectuarea curățenieivor fi inscripționate/etichetate conform destinației acestora, respectiv săli de clasă, holuri, săli de mese,bucătărie, grupuri sanitare și alte spații destinate procesului de învățământ, respectând codul UE al culorilormaterialelor de curățenie. Cabinetele medicale/stomatologice vor avea ustensile și materiale de curățeniespecial destinate acestora.

(2) În unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor dezinsecțiaperiodică se va face la 3 luni, iar deratizarea periodică se va face la intervale de maximum 6 luni sau ori de câteori este nevoie; între operațiunile periodice se vor aplica proceduri de dezinsecție și deratizare curente, deîntreținere, în funcție de prezența vectorilor.

Pentru efectuarea acestor operațiuni unitatea încheie contracte deprestări de servicii cu firme autorizate în domeniul dezinsecției și deratizării.

(3) Se asigură grupuri sanitare și vestiare, cu dulapuri separate pentru păstrarea îmbrăcămintei și, respectiv, aechipamentului de protecție a personalului de îngrijire, a personalului educativ din unitățile de copiiantepreșcolari, preșcolari, a personalului blocului alimentar, precum și pentru personalul de îngrijire din bloculalimentar și spălătorii din toate unitățile de învățământ.

(4) Se asigură permanent materialele necesare igienei personale la grupurile sanitare din unitate,corespunzător numărului de copii și tineri, respectiv hârtie igienică, apă caldă, săpun lichid, prosoape de hârtiede unică folosință.(5) Autoritățile administrației publice locale și conducerea unităților pentru ocrotirea, educarea, instruirea,Art. 14. -Art. 15.

Formă aplicabilă la 28 august 2020.

Facebook

Urmăreşte-ne pe YouTube

Fapte şi Vorbe

Social

Ultimele comentarii

Sănătate

Locuri de muncă în Alba Iulia