Connect with us

Actualitate

Drumul Crucii la Alba Iulia, 2018

Published

on

drumul-crucii-albacarolinatv

Reportaj: Drumul Crucii la Alba Iulia, 2018

Drumul Crucii, reconstituit pe străzile din Alba Iulia, în Vinerea Mare.

Drumul Crucii, a angreneat o echipă de 70 de persoane, care a străbatut ţara în Săptămâna Mare.
Cunoscut promotor al patrimoniului românesc atât în ţară, cât şi în străinătate,Dan Leş încearcă, in fiecare an să le amintească românilor că adevărata semnificaţie a Sărbătorii Paştelui este Învierea Domnului, nu cumpărăturile şi mesele îmbelşugate.

Sfanta Scriptura:

Matei capitolul 27-28:

 • Isus este dus la Pilat
 • 1 Când s-a făcut ziuă, toţi* preoţii cei mai de seamă şi bătrânii norodului au ţinut sfat împotriva lui Isus, ca să-L omoare.
 • 2 După ce L-au legat, L-au dus şi L-au dat în mâna dregătorului* Pilat din Pont.
 • Căinţa şi moartea lui Iuda
 • 3 Atunci, Iuda*, vânzătorul, când a văzut că Isus a fost osândit la moarte, s-a căit, a dus înapoi cei treizeci de arginţi, i-a dat preoţilor celor mai de seamă şi bătrânilor
 • 4 şi a zis: „Am păcătuit, căci am vândut sânge nevinovat.” „Ce ne pasă nouă?” i-au răspuns ei. „Treaba ta.”
 • 5 Iuda a aruncat arginţii în Templu şi s-a* dus de s-a spânzurat.
 • 6 Preoţii cei mai de seamă au strâns arginţii şi au zis: „Nu este îngăduit să-i punem în vistieria Templului, fiindcă sunt preţ de sânge.”
 • 7 Şi după ce s-au sfătuit, au cumpărat cu banii aceia „Ţarina olarului”, ca loc pentru îngroparea străinilor.
 • 8 Iată de ce ţarina* aceea a fost numită până în ziua de azi: „Ţarina sângelui”.
 • 9 Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice: „Au* luat cei treizeci de arginţi, preţul celui preţuit, pe care l-au preţuit unii din fiii lui Israel,
 • 10 şi i-au dat pe ‘Ţarina olarului’, după cum îmi poruncise Domnul.”
 • Isus înaintea lui Pilat
 • 11 Isus S-a înfăţişat înaintea dregătorului. Dregătorul L-a* întrebat: „Eşti Tu Împăratul iudeilor?” „Da”**, i-a răspuns Isus, „sunt”.
 • 12 Dar n-a răspuns nimic* la învinuirile preoţilor celor mai de seamă şi bătrânilor.
 • 13 Atunci, Pilat I-a zis: „N-auzi* de câte lucruri Te învinuiesc ei?”
 • 14 Isus nu i-a răspuns la niciun cuvânt, aşa că se mira foarte mult dregătorul.
 • Întărirea hotărârii de moarte
 • 15 La* fiecare Praznic al Paştelor, dregătorul avea obicei să sloboadă norodului un întemniţat, pe care-l voiau ei.
 • 16 Pe atunci aveau un întemniţat vestit, numit Baraba.
 • 17 Când erau adunaţi la un loc, Pilat le-a zis: „Pe care voiţi să vi-l slobod? Pe Baraba sau pe Isus, care se numeşte Hristos?”
 • 18 Căci ştia că din pizmă dăduseră pe Isus în mâinile lui.
 • 19 Pe când sta Pilat pe scaun la judecată, nevastă-sa a trimis să-i spună: „Să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta, căci azi am suferit mult în vis din pricina lui.”
 • 20 Preoţii* cei mai de seamă şi bătrânii au înduplecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Isus să-L omoare.
 • 21 Dregătorul a luat cuvântul şi le-a zis: „Pe care din amândoi voiţi să vi-l slobozesc?” „Pe Baraba”, au răspuns ei.
 • 22 Pilat le-a zis: „Dar ce să fac cu Isus, care se numeşte Hristos?” „Să fie răstignit”, i-au răspuns cu toţii.
 • 23 Dregătorul a zis: „Dar ce rău a făcut?” Ei au început să strige şi mai tare: „Să fie răstignit!”
 • 24 Când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic, ci că se face mai multă zarvă, a luat* apă, şi-a spălat mâinile înaintea norodului şi a zis: „Eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia. Treaba voastră!”
 • 25 Şi tot norodul a răspuns: „Sângele* Lui să fie asupra noastră şi asupra copiilor noştri.”
 • Batjocurile ostaşilor
 • 26 Atunci, Pilat le-a slobozit pe Baraba; iar pe Isus, după ce a pus să-L bată cu nuiele*, L-a dat în mâinile lor, ca să fie răstignit.
 • 27 Ostaşii* dregătorului au dus pe Isus în pretoriu şi au adunat în jurul Lui toată ceata ostaşilor.
 • 28 L-au dezbrăcat de hainele Lui şi L-au* îmbrăcat cu o haină stacojie.
 • 29 Au* împletit o cunună de spini, pe care I-au pus-o pe cap, şi I-au pus o trestie în mâna dreaptă. Apoi îngenuncheau înaintea Lui, îşi băteau joc de El, şi ziceau: „Plecăciune, Împăratul iudeilor!”
 • 30 Şi scuipau* asupra Lui şi luau trestia şi-L băteau în cap.
 • 31 După ce şi-au bătut astfel joc de El, L-au dezbrăcat de haina stacojie, L-au îmbrăcat cu hainele Lui şi* L-au dus să-L răstignească.
 • Răstignirea
 • 32 Pe* când ieşeau din cetate, au** întâlnit pe un om din Cirene, numit Simon, şi l-au silit să ducă crucea lui Isus.
 • 33 Când* au ajuns la un loc numit Golgota, care înseamnă: „Locul căpăţânii”,
 • 34 I-au* dat să bea vin amestecat cu fiere; dar, când l-a gustat, n-a vrut să bea.
 • 35 După ce* L-au răstignit, I-au împărţit hainele între ei, trăgând la sorţi, pentru ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: „Şi-au împărţit** hainele Mele între ei şi pentru cămaşa Mea au tras la sorţi.”
 • 36 Apoi* au şezut jos şi-L păzeau.
 • 37 Şi* I-au scris deasupra capului vina: „Acesta este Isus, Împăratul iudeilor.”
 • 38 Împreună* cu El, au fost răstigniţi doi tâlhari: unul la dreapta şi celălalt la stânga Lui.
 • Batjocurile trecătorilor
 • 39 Trecătorii* îşi băteau joc de El, dădeau din cap
 • 40 şi ziceau: „Tu*, care strici Templul şi-l zideşti la loc în trei zile, mântuieşte-Te pe Tine Însuţi! Dacă** eşti Tu Fiul lui Dumnezeu, coboară-Te de pe cruce!”
 • 41 Preoţii cei mai de seamă, împreună cu cărturarii şi bătrânii, îşi băteau şi ei joc de El şi ziceau:
 • 42 „Pe alţii i-a mântuit, iar pe Sine nu Se poate mântui! Dacă este El Împăratul lui Israel, să Se coboare acum de pe cruce şi vom crede în El!
 • 43 S-a* încrezut în Dumnezeu: să-L scape acum Dumnezeu, dacă-L iubeşte. Căci a zis: ‘Eu sunt Fiul lui Dumnezeu!’”
 • 44 Tâlharii care erau răstigniţi împreună cu El Îi aruncau aceleaşi* cuvinte de batjocură.
 • Întunericul
 • 45 De la* ceasul al şaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată ţara.
 • 46 Şi pe la ceasul al nouălea, Isus a* strigat cu glas tare: „Eli**, Eli, Lama Sabactani?” Adică: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?”
 • 47 Unii din cei ce stăteau acolo, când au auzit aceste vorbe, au zis: „Strigă pe Ilie!”
 • 48 Şi îndată, unul din ei a alergat de a luat un burete, l-a umplut* cu oţet, l-a pus într-o trestie şi i-a dat să bea.
 • 49 Dar ceilalţi ziceau: „Lasă, să vedem dacă va veni Ilie să-L mântuiască.”
 • 50 Isus* a strigat iarăşi cu glas tare şi Şi-a dat duhul.
 • Perdeaua dinăuntrul Templului se rupe
 • 51 Şi îndată, perdeaua dinăuntrul* Templului s-a rupt în două, de sus până jos, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat,
 • 52 mormintele s-au deschis şi multe trupuri ale sfinţilor care muriseră au înviat.
 • 53 Ei au ieşit din morminte, după învierea Lui, au intrat în sfânta cetate şi s-au arătat multora.
 • 54 Sutaşul* şi cei ce păzeau pe Isus împreună cu el, când au văzut cutremurul de pământ şi cele întâmplate, s-au înfricoşat foarte tare şi au zis: „Cu adevărat, Acesta a fost Fiul lui Dumnezeu!”
 • 55 Acolo erau şi multe femei, care priveau de departe; ele* urmaseră pe Isus din Galileea, ca să-I slujească.
 • 56 Între* ele era Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov şi a lui Iose, şi mama fiilor lui Zebedei.
 • Înmormântarea lui Isus
 • 57 Spre* seară, a venit un om bogat din Arimateea, numit Iosif, care era şi el ucenic al lui Isus.
 • 58 El s-a dus la Pilat şi a cerut trupul lui Isus. Pilat a poruncit să i-l dea.
 • 59 Iosif a luat trupul, l-a înfăşurat într-o pânză curată de in
 • 60 şi l-a* pus într-un mormânt nou al lui însuşi, pe care-l săpase în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră mare la uşa mormântului şi a plecat.
 • 1 Maria Magdalena şi cealaltă Marie erau acolo şi şedeau în faţa mormântului.
 • Pecetluirea mormântului
 • 62 A doua zi care vine după Ziua Pregătirii, preoţii cei mai de seamă şi fariseii s-au dus împreună la Pilat
 • 63 şi i-au zis: „Doamne, ne-am adus aminte că înşelătorul acela, pe când era încă în viaţă, a zis: ‘După* trei zile voi învia.’
 • 64 Dă poruncă dar ca mormântul să fie păzit bine până a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii Lui noaptea să-I fure trupul şi să spună norodului: ‘A înviat din morţi!’ Atunci, înşelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea dintâi.”
 • 65 Pilat le-a zis: „Aveţi o strajă; duceţi-vă de păziţi cum puteţi.”
 • 66 Ei au plecat şi au întărit* mormântul, pecetluind piatra şi punând strajă.
 • Învierea lui Isus
 • 1 La sfârşitul zilei Sabatului*, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena şi** cealaltă Marie au venit să vadă mormântul.
 • 2 Şi iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger* al Domnului s-a coborât din cer, a venit şi a prăvălit piatra de la uşa mormântului şi a şezut pe ea.
 • 3 Înfăţişarea* lui era ca fulgerul, şi îmbrăcămintea lui, albă ca zăpada.
 • 4 Străjerii au tremurat de frica lui şi au rămas ca nişte morţi.
 • 5 Dar îngerul a luat cuvântul şi a zis femeilor: „Nu vă temeţi, căci ştiu că voi căutaţi pe Isus, care a fost răstignit.
 • 6 Nu este aici; a înviat, după cum* zisese. Veniţi de vedeţi locul unde zăcea Domnul
 • 7 şi duceţi-vă repede de spuneţi ucenicilor Lui că a înviat dintre cei morţi. Iată că El merge* înaintea voastră în Galileea; acolo Îl veţi vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta.”
 • Isus Se arată femeilor
 • 8 Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică şi cu mare bucurie, şi au alergat să dea de veste ucenicilor Lui.
 • 9 Dar iată că le-a întâmpinat Isus* şi le-a zis: „Bucuraţi-vă!” Ele s-au apropiat să-I cuprindă picioarele şi I s-au închinat.
 • 10 Atunci, Isus le-a zis: „Nu vă temeţi; duceţi-vă de spuneţi fraţilor* Mei să meargă în Galileea; acolo Mă vor vedea.”
 • Ademenirea străjerilor
 • 11 Pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri şi au dat de veste preoţilor celor mai de seamă despre toate cele întâmplate.
 • 12 Aceştia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ţinut sfat, au dat ostaşilor mulţi bani
 • 13 şi le-au zis: „Spuneţi aşa: ‘Ucenicii Lui au venit noaptea, pe când dormeam noi, şi L-au furat.’
 • 14 Şi, dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi şi vă vom scăpa de grijă.”
 • 15 Ostaşii au luat banii şi au făcut cum i-au învăţat. Şi s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi.
 • Arătarea lui Isus în Galileea
 • 16 Cei unsprezece ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde* le poruncise Isus să meargă.
 • 17 Când L-au văzut ei, I s-au închinat, dar unii s-au îndoit.
 • 18 Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată* în cer şi pe pământ.
 • 19 Duceţi-vă* şi faceţi ucenici** din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
 • 20 Şi învăţaţi-i* să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.”

Vezi si:

PĂȘTENII DE LA VINEREA – obiceiuri vechi

Facebook

Urmăreşte-ne pe YouTube

Fapte şi Vorbe

Social

Ultimele comentarii

Sănătate

Locuri de muncă în Alba Iulia