Connect with us

Actualitate

Ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sebeș din data de 29.08.2017

Published

on

Marți, 29 august Consiliul Local al Municipiului Sebeș sa întunit în sedință publică ordinară.

Pe ordinea de zi se află 34 de puncte dintre care 32 îl au drept inițiator pe primarul municipiului Sebeș, Dorin Nistor și alte două sunt inițiate de consilierii Radu Cristian;Lupu Ovidiu Cătălin;Coman Ana Maria și Matei Nicolaie.

 ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ

P R I M A R

DISPOZIŢIA  Nr.   735  / 2017

Privind convocarea  Consiliului Local al Municipiului  Sebeş , jud. Alba

 în şedinţă, publică, ordinară.

Primarul  Municipiului Sebeş, jud. Alba;

În temeiul prevederilor art.  39 alin.1 din Legea administraţiei  publice locale  nr. 215/2001, republicată în 2007;

În  baza art. 68 din  aceeaşi lege ,

D I S P U N E

Se convoacă , Consiliul Local  al Municipiului  Sebeş , jud. Alba în şedinţă publică ordinară în data de  29.08.2017  ora 14,oo.

Şedinţa va avea loc în sala  festivă  a Colegiului  National  „Lucian Blaga „ Sebes, având următorul :

            PROIECT   AL  ORDINIDE ZI

 1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentatiei cadastrale de dezlipire imobil a imobilului situat administrativ in Sebes, cartier Mircea cel Mare, jud. Alba, inscris in CF nr. 84390 mun. Sebes, nr. de ord. A1, avand numar cadastral 84390 „Drum (Cartier)”, in suprafata de 12.446 mp si modificarea HCL nr. 155/2017 privind aprobarea incheierii unui contract cadru cu Agentia Nationala pentru Locuinte in vederea transmiterii in folosinta gratuita a terenului     situat administrativ in Sebes, str. Mircea cel Mare precum si asigurarea din bugetul local a sumelor necesare privind elaborarea documentatiilor tehnico-economice si executiei utilitatilor si dotarilor tehnico-edilitare aferente constructiei in vederea realizarii investitiei „Constructia de locuinte de serviciu in Cartierul Mircea cel Mare, Municipiul Sebes”

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii  prin licitaţie publică deschisă, a unui teren  în suprafaţă de 4 mp,aparţinând  domeniului public al Municipiului  Sebeş, situat administrativ în Sebeş,la intersecţia str. Augustin  Bena cu str. Transilvaniei , pentru amplasare panou publicitar.

                                                                Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tdocumentaţiei PUZ şi a RLU ,proiect nr. 01/2017 „Elaborare PUZ în vederea reglementării parcelelor pentru Construire locuinţe familiale „, Sebeş, str. Salcâmului , nr. FN, jud. Alba.

                                                                             Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind   aprobarea rezultatelor procedurii organizate conform HCL 73/2017,pentru atribuirea autorizaţiilor taxi.

                                                                Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind   acordul  pentru racordarea la reţeaua de gaze naturale a imobilului în care funcţionează Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba.

      Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind retragerea din administrarea Liceului Tehnologic Sebeş a mijlocului fix „Teren aferent – Grup Şcolar Industrial Sebeş – Str. Viilor , nr. 2” nr. inventar 80019 şi darea în administrare către Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeş.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare străzi : Tineretului, Arini, Zăvoi şi Crângului , Municipiul Sebeş „(DALI) – proiect  1/2017.

                                                                                                Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  modificării Art. 1 din H.C.L.  319/2016 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii,pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare Şcoală Gimnazială Răhău”, localitatea Răhău, Municipiul Sebeş – proiect nr. 25/2016.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare  26676/16.08.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiţii „Extindere reţea apă pe străzile : Oituz şi Sânzienelor, Petreşti , Municipiul Sebeş „ – faza S.F. , revizuită, şi încetarea  H.C.L. nr. 171/2017 privind aprobarea Temei de proiectare nr. 22632/30.06.2017 pentru proiectarea  obiectivului de investiţii „Extindere reţea apă pe străzile  : Oituz şi Sânzienelor, Petreşti, Municipiul Sebeş”- faza S.F.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind nivelul tarifelor la serviciile medicale, investigaţii paraclinice solicitate la cererea pacienţilor (  pentru cei care solicită :  servicii medicale, investigaţii paraclinice la cerere – şcoala de şoferi, port armă, referate medicale, adeverinţe medicale , etc. ), cei care se prezintă fără bilet de trimitere de la medicul de familie , medic specialist sau cei care sunt neasiguraţi CASS:

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind împuternicirea  Primarului Municipiului Sebeş  în calitate de reprezentant al acestei unităţi administrativ- teritoriale  în Asociaţia  de dezvoltare intercomunitară „APA  ALBA „ de  a participa  la Adunarea  Generală a Asociaţiei  şi de a vota hotărârea  acesteia referitoare  la modificarea preţurilor la apă potabilă şi a tarifelor la canalizare.

                                                                                                Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare      3012/08.08.2017   pentru proiectarea obiectivului de investiții “Modernizare strada Depozitelor”, Municipiul Sebes     – faza DALI.

                                                                                                Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare  3004/07.08.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiții “Modernizare strada Occidentului”, Municipiul Sebes      – faza DALI.

                                                                                                Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare nr 26675/16.08.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiţii     “Reabilitare rețea apă strada Dorobanți – tronson cuprins între strada Grivița și strada Crișan ; Reabilitare rețea apă strada Decebal -tronson cuprins între strada Abatorului și Râul Sebeș, Municipiul       Sebeş” – faza D.A.L.I.

                                                                                                Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre   privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari anuali rezultați din planul de administrare , pe perioada mandatului, la Ocolul Silvic Sebes RA.

                                                                                                Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea  şi actualizarea  devizului general  al obiectivului de investiţii”SCHIMBARE DE DESTINAŢIE DIN CENTRALĂ TERMICĂ  ÎN SPAŢIU CU DESTINAŢIE  CULTURAL – CASA  ARTELOR  SEBEŞ”.

                                                                                                Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Criteriilor pentru selecţia utilizatorilor (gospodăriilor ) care primesc unităţi de compostare individuală.

                                                                                                Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiei datorate Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS ALBA.

                                                                                                Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind  completarea  şi prelungirea Contractului de închiriere  – Cabinet medical -nr. 80/29518/04.09.2012 prin încheierea unui act adiţional  – titular CABINET MEDICAL – MODOEANU NICOLETA – ADINA.

                                                                                                Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind sistematizarea  parţială a cartierelor :Aleea Parc,Aleea Lac, Lucian Blaga şi Valea Frumoasei ,în vederea reamenajării zonelor afectate de construcţii / garaje, eliberarea terenului şi crearea de noi locuri de parcare , documentaţie cuprinsă în Anexa 1.

                                                                                                Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea 5 al HCL 137/2017 şi apobarea Regulamentului  de organizare şi funcţionare  a Unităţii de Management  şi Implementare a proiectului „Sprijin pregătitor pentru elaborarea  Strategiei de  Dezvoltare Locală a Municipiului Sebeş „ cod proiect 106138.

                                                                                                Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Studiului de  Fezabilitate pentru  obiectivul de investiţii „Amenajare loc joacă cartier  Kogălniceanu „.

                                                                                                Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea valorii  de inventar  a mijlocului  fix  „Reţea apă „ – strada Abatorului , ca urmare a finalizării şi efectuării  recepţiei  la terminarea  lucrărilor pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi extindere reţea apă str. Abatorului – tronsonul de la nr. 40 până la calea ferată”

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea  şi funcţionarea regiei publice  locale de interes silvic – Ocolul Silvic Sebeş R.A.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sebeş, judeţul Alba, ca urmare a promovării în grad profesional a trei funcţionari publici.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate  pntru  obiectivul de  investiţii „Sistem de supraveghere video pentru  siguranţa cetăţenilor în Municipiul Sebeş „

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale privind rectificarea suprafeţei imobilului  înscris în CF nr. 73358 Sebeş , nr. Top. 1828/3/2, de la suprafaţa de 24500 mp la suprafaţa de 19968 mp, suprafaţă rezultată în urma măsurătorilor topografice.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii  pentru obiectivul de investiţii         „Reabilitare termică clădire spital” (DALI) – proiect nr. 2917/2017.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotarare privind majorarea  bugetului local cu suma de 134,54 mii lei şi redistribuirea unor sume între  obiectivele de investiţii, introducerea de obiective de investiţii noi în Programul de investiţii publice pe obiective  de investiţii, pe grupe de investiţii, pe surse de finanţare pe anul 2017 şi estimări 2018 – 2020.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea  şi completarea  HCL  156/2016 privind stabilirea normativelor de cheltuieli pentru consumul de carburanţi.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind protejarea mediului înconjurător, a sănătăţii  populaţiei şi a biodiversităţii în Municipiul Sebeş..

Proiect: iniţiator consilieri: Radu Cristian;Lupu Ovidiu Cătălin;Coman Ana Maria.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unui serviciu de audit extern de către Municipiul Sebeş.

Proiect: iniţiator consilier Matei Nicolaie.

 1. Informarea nr. 24798/25.07.2017 – referat activitate S.V.S.U. Sebeş., semestrul I 2017.
 2. Informarea 27261/23.08.2017 – situatia contractului de concesiune nr. 3856/1994  având ca obiect  cedarea şi preluarea  în concesiune  a 745,7 mp  pentru construire  bloc în cartier Valea Frumoasei.

Dorin Nistor – primarul Sebesului si Mircea Matei la „Orasul meu povestit”

Dacă aţi fost martorii unui eveniment care ar putea deveni o ştire, puteţi lua legătura cu noi pe e-mail, pe WhatsApp, pe contul nostru de Facebook sau prin formularul online.

Facebook

Urmăreşte-ne pe YouTube

Fapte şi Vorbe

Social

Ultimele comentarii

Sănătate

Locuri de muncă în Alba Iulia